"On bî ranjen za naše prijestupe""

29. 09. 2016.

“Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna — radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.” (Izaija 53,5)
Bog ima spor sa stanovnicima ovoga svijeta (vidi Mihej 6,2). Sotona je došao k njima prerušen u anđela svjetla, i pod njegovim vodstvom većina kršćana se klanja u idolopokloničkim svetištima i obožava nepoznatog boga. … Ljudski rod je prekršio Božji zakon i usprotivio se Njegovoj volji. Taj Zakon otkriva svijetu osobine Božjeg karaktera, i nijedno njegovo slovo ni kovrčica nisu se mogli promijeniti da bi se izišlo u susret čovječanstvu u njegovom palom stanju. Ali Bog je ljudima dao nepobitan dokaz da ih voli i da je pravednost temelj Njegove vladavine i dokaz Njegove ljubavi. On je izvršio kaznu za grijeh, ali je dopustio da ona padne na Zamjenika — na Njegovog jedinorođenog Sina. Bog nije mogao ukinuti svoj Zakon da bi spasio ljudski rod jer bi time ovjekovječio grijeh i doveo čitav svijet pod Sotoninu vlast. Ali “Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16) U tom veličanstvenom daru ogleda se dubina Božje ljubavi i dobrote. On je toliko zavolio grešne ljude da je u Osobi svojega Sina dao sebe kako bi oni mogli dobiti još jednu priliku, još jedan ispit da pokažu poslušnost. On je toliko zavolio ljude da je, želeći ih spasiti, dao svojega Sina ovom svijetu, a u tom je daru dao cijelo Nebo! Bilo je to sve što je Bog mogao pružiti. Tim darom je osiguran način na koji grešnici mogu ponovno postati vjerni. Bog poziva sve da promatraju Jaganjca Božjeg koji odnosi grijehe svijeta (vidi Ivan 1,29). Krist preuzima krivnju za grijeh od grešnika izlažući sebe osudi Zakonodavca. On je došao na ovaj svijet da bi u ljudskoj naravi živio po Zakonu, da bi se Sotonina tvrdnja da ljudska bića ne mogu držati Božji zakon mogla pokazati kao lažna. On je držao Zakon u ljudskoj naravi i kada su Ga farizeji lažno optužili, okrenuo se prema njima i autoritativnim tonom upitao: “Tko će mi od vas dokazati neki grijeh?” (Ivan 8,46) On je došao da bi cijelom svemiru, svjetovima koji nisu pali i grešnim ljudima otkrio da je Bog za dobrobit čovječanstva učinio sve što je bilo u Njegovoj moći, i da uračunatom Kristovom pravednošću svi koji Ga prime vjerom mogu pokazati svoju odanost držanjem Zakona. Kada se obraćeni grešnici čvrsto uhvate za Krista kao za svojega osobnog Spasitelja, oni postaju dionici božanske naravi. (Manuscript 63, 1897.)