Pečat obećanja

29. 10. 2023.

“Žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom.” (Matej 26,38)

Budući da je osjećao da je Njegova zajednica s Ocem prekinuta, Krist se bojao da Njegova ljudska priroda neće izdržati u nastupajućem sukobu sa silama tame. U pustinji kušanja odlučivala se sudbina ljudskog roda. Krist je tada bio pobjednik. Sada je kušač stupio u posljednji strašan okršaj. Za ovo se pripremao tijekom Kristove trogodišnje službe. Sad je u to uložio sve. Ako ovdje doživi neuspjeh, njegova nada da bude gospodar bit će izgubljena; zemaljska kraljevstva na kraju će postati Kristova, a on će biti izgubljen; zemaljska kraljevstva će na kraju postati Kristova: a on sâm bit će zbačen i prognan. Međutim, kad bi Krist mogao biti pobijeđen, Zemlja bi postala Sotonino kraljevstvo, a ljudski rod zauvijek ostao pod njegovom vlašću. Znajući bît sukoba koji Ga je očekivao, Kristova je duša bila ispunjena strašnom prijetnjom odvajanja od Boga. Sotona Mu je rekao da će odvajanje biti vječno ako postane Jamac za grešni svijet. Poistovjetit će se sa Sotoninim kraljevstvom i nikada više neće biti jedno s Bogom.

Što će se dobiti ovom žrtvom? Kako je beznadno izgledala krivnja i nezahvalnost ljudi! Najsurovije prikazanim prilikama Sotona je opterećivao Otkupitelja: odbacio Te je narod koji tvrdi da je iznad svih drugih u zemaljskim i duhovnim prednostima. On želi uništiti Tebe, temelj, središte i pečat obećanja koja su dana kao osobitom narodu. Jedan od Tvojih učenika koji je slušao Tvoje pouke i bio među prvima u crkvenim djelatnostima, izdat će Te. Odreći će Te se jedan od Tvojih najrevnijih sljedbenika. Svi će Te napustiti… Cijelo Kristovo biće uzdrhtalo je od užasa na tu pomisao. Probolo Mu je dušu to što će se oni koje je nastojao spasiti, oni koje je tako silno volio, sjediniti u zavjeri sa Sotonom. Bila je to strahovita borba. Ona se mjerila krivnjom Njegova naroda, Njegovih tužitelja i izdajnika, krivnjom svijeta koji je ležao u zlu. Ljudski su grijesi teško pritiskivali Krista, a osjećaj Božjeg gnjeva na grijeh razarao je Njegov život.

Promatrajte Ga kako razmišlja o cijeni koju treba platiti za ljudsku dušu. U svojoj dubokoj duševnoj borbi bacio se na hladno tlo, kao da će time spriječiti da ne bude još više udaljen od Boga. (Isusov život, str. 568,569)

Za razmišljanje: Kako se borim s teretom koji je posljedica moje krivnje zbog grijeha?