Pobjednik koji polaže pravo na pobjedu

11. 01. 2023.

Sotona je smislio poseban plan: da ljude prvo navede na grijeh i da ih onda ostavi, bespomoćne i u stanju očaja u kojemu se boje tražiti oprost. Ali zašto bismo se trebali bojati kada je Bog rekao: “Ili u moje nek dođe okrilje, neka sklopi mir sa mnom, mir neka sklopi sa mnom!” (Izaija 27,5) Sve je učinjeno da se uklone naši nedostaci, ponuđeno nam je svako ohrabrenje da se vratimo Kristu.

Krist je ponudio svoje slomljeno tijelo da bi otkupio Božju baštinu, da bi ljudima dao još jednu priliku. “Odatle slijedi da može zauvijek spasavati one koji po njemu dolaze k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih.” (Hebrejima 7,25) Svojim besprijekornim životom, svojom poslušnošću, svojom smrću na križu na Golgoti Krist je posredovao za izgubljeni rod. A sada, ne

samo kao molitelj, već kao Osvajač koji zahtijeva plodove svoje pobjede, Zapovjednik našeg spasenja posreduje za nas. Njegova žrtva je potpuna, i kao naš Posrednik On obavlja djelo koje je sam preuzeo podižući pred Bogom kadionicu koja sadrži Njegove prečiste zasluge i molitve, priznanja i zahvaljivanja Njegovog naroda. … Žrtva je potpuno prihvatljiva, a pomilovanje pokriva sve prijestupe.

Krist se zavjetovao da bude naš Zamjenik i Jamac i On nikoga neće zanemariti. Onaj koji nije mogao dopustiti da ljudska bića budu izložena vječnoj propasti, koji je svoju dušu predao na smrt umjesto njih, dočekivat će sa žaljenjem i samilošću svaku dušu koja shvati da ne može spasiti sama sebe.

On će podići svakog uzdrhtalog molitelja. Onaj koji je svojim posredovanjem svakom čovjeku osigurao beskrajnu zalihu moralne snage, neće propustiti priliku da tu snagu upotrijebi u našu korist. Možemo slobodno donijeti svoje grijehe i tuge pred Njegove noge jer nas On voli. Njegov izgled i svaka Njegova riječ izazivaju naše povjerenje. On će uobličiti i dotjerati naš karakter u skladu sa svojom voljom.

Sve sotonske čete ne mogu svladati jednu dušu koja se s jednostavnim povjerenjem osloni na Krista. “Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga.” (Izaija 40,29) (Isusove usporedbe, str. 101)

Za razmišljanje: Kako mogu pristupiti Kristovoj “beskrajnoj zalihi moralne snage“?