Postanak 15

29. 01. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 15.

 

1 Nakon ovih događaja riječ Gospodnja dođe Abramu u viđenju, govoreći: »Ne boj se, Abrame, ja sam tvoj štit! Nagrada tvoja bit će vrlo velika!« 2 A Abram reče: »Gospodine Gospode, što ćeš mi dati kad ja živim bez poroda, a nasljednik u domu mojemu je taj Damaščanin Eliezer?« 3 I reče Abram: »Eto, nisi mi dao potomstva pa je, gle, jedan od rođenih u mojoj kući moj baštinik.« 4 Kad evo k njemu riječi Gospodnje govoreći: »Taj neće biti tvoj baštinik; nego onaj koji izađe iz utrobe tvoje, on će ti biti baštinik.« 5 I izvede ga van te reče: »Pogledaj sad na nebo i prebroj zvijezde ako ih možeš prebrojiti.« Tada mu reče: »Tako će biti potomstvo tvoje.« 6 I povjerova Abram Gospodu, i on mu to uračuna u pravednost. 7 I reče mu: »Ja sam Gospod, koji sam te izveo iz Ura Kaldejskoga kako bih ti dao ovu zemlju da je zaposjedneš.« 8 A on reče: »Gospodine Gospode, po čemu ću znati da ću je zaposjesti?« 9 Tada mu reče: »Prinesi mi junicu od tri godine i kozu od tri godine i ovna od tri godine i grlicu i golubića.« 10 I sve mu to odnese i rasiječe na pole, pa metnu sve polutke jednu prema drugoj; a ptica nije rasijecao. 11 Grabljivice pak slijetahu na lješine, ali ih je Abram rastjerivao. 12 A kad je sunce zalazilo, dubok san pade na Abrama. I gle, jeza i gusta tmina padoše na nj. 13 Tada Bog reče Abramu: »Dobro znaj da će tvoji potomci biti došljaci u zemlji koja nije njihova i služit će im, a oni će ih tlačiti četiri stotine godina. 14 Ali i narodu kojemu budu služili ja ću suditi; i nakon toga će izaći s velikim blagom. 15 A ti ćeš k ocima svojim u miru poći, u sretnoj starosti bit ćeš sahranjen. 16 Ali u četvrtome naraštaju vratit će se ovamo, jer mjera bezakonja amorejskoga još nije puna.« 17 I dogodi se, pošto sunce zađe te nasta tama, kad gle: zadimljen žeravnjak i goruća zublja što prolažaše između onih dijelova. 18 Toga je dana Gospod sklopio savez s Abramom govoreći: »Potomstvu tvojemu dajem zemlju ovu, od rijeke egipatske do velike rijeke, rijeke Eufrata: 19 Kenijce i Kenižane i Kadmonijce 20 i Hetite i Perižane i Refaimce 21 i Amorejce i Kanaance i Girgašijce i Jebusejce.«