Postanak 35

18. 02. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 35.

 

1 Tada Bog reče Jakovu: »Ustani, uzađi u Betel i nastani se ondje; i načini ondje žrtvenik Bogu koji ti se objavio kad si bježao od lica Ezava, brata svojega.« 2 Nato Jakov reče domu svojemu i svima koji bijahu s njime: »Odbacite tuđe bogove koji su među vama i očistite se i preodjenite haljine svoje, 3 pa ustanimo i uzađimo u Betel; a ondje ću načiniti žrtvenik Bogu koji me uslišao u dan nevolje moje i sa mnom bio na putu kojim sam išao.« 4 I oni predadoše Jakovu sve tuđe bogove što im bijahu u ruci i grivne što im bijahu u ušima, a Jakov ih sakri pod hrastom koji bijaše kod Šekema. 5 I dok su putovali, strah od Boga dođe na gradove koji bijahu oko njih te nisu išli u potjeru za Jakovljevim sinovima. 6 Tako Jakov dođe u Luz, to jest Betel, što se nalazi u zemlji kanaanskoj — on i sav puk koji bijaše s njime. 7 I sagradi ondje žrtvenik, a ono mjesto nazva „El Betel”, jer mu se ondje očitovao Bog kad je bježao od lica brata svojega. 8 Tada umrije Debora, Rebekina dojilja, i bî sahranjena pod Betelom, ispod hrasta. Zato mu se nadjenu ime „Hrast plača”. 9 Tada se Bog ponovo objavi Jakovu pošto je stigao iz Padan-Arama i blagoslovi ga. 10 I reče mu Bog: »Ime ti je Jakov; nećeš se više zvati imenom svojim Jakov, nego će Izrael biti ime tvoje!« Tako mu nadjenu ime Izrael. 11 I reče mu Bog: »Ja sam Bog Sve­mogući. Budi plodan i množi se; narod i zbor narodâ od tebe će poteći i kraljevi će iz tvojih izaći bedara. 12 A zemlju koju dadoh Abrahamu i Izaku, tebi je dajem; i potomstvu tvojemu poslije tebe ovu ću zemlju dati.« 13 Tada Bog uzađe od njega na mjesto odakle mu je govorio. 14 A Jakov postavi stup na mjesto gdje mu je Bog govorio, stup od kamena, te po njemu izlije ljevanicu i polije ga uljem. 15 A mjestu gdje mu je Bog govorio Jakov nadjene ime Betel. 16 Potom se zaputiše iz Betela. I bijaše još malo puta da se dođe do Efrate, kad Rahela poče rađati; a imala je ona težak porođaj. 17 I dogodi se, kad je pri porođaju bilo najteže, da joj babica reče: »Ne boj se, jer i ovo ti je sin!« 18 I dogodi se, dok je odlazila duša njezina (jer ona je umirala), da mu nadjenu ime Ben-Oni, ali ga otac njegov nazva Benjamin. 19 Tako umrije Rahela i bî sahranjena na putu za Efratu, to jest Betlehem. 20 A na njezinu grobu Jakov postavi stup. Taj je stup na Rahelinu grobu do danas. 21 Onda Izrael otputova te razape svoj šator onkraj Migdal-Edera. 22 I dogodi se, dok je Izrael boravio u onoj zemlji, da Ruben ode i legne s Bilhom, inočom oca svojega; i Izrael doču za to. A sinova Jakovljevih bijaše dvanaestero: 23 sinovi Leini bijahu Ruben, prvorođenac Jakovljev, i Šimun, i Levi, i Juda, i Jisakar, i Zebulun; 24 sinovi Rahelini bijahu Josip i Benjamin; 25 sinovi Bilhe, sluškinje Raheline, bijahu pak Dan i Naftali; 26 a sinovi Leine sluškinje Zilpe bijahu Gad i Ašer. Ovo bijahu sinovi Jakovljevi koji mu se rodiše u Padan-Aramu. 27 Tada Jakov dođe k Izaku, ocu svojemu, u Mamre, u Kirjat-Arbu (to jest Hebron), gdje su boravili Abraham i Izak. 28 A bijaše dana Izakovih stotinu i osamdeset godina. 29 I preminu Izak i umrije, te se pridruži puku svojemu, star i sit života. A sahraniše ga Ezav i Jakov, sinovi njegovi.