Postanak 46

1. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 46.

1 Tako Izrael pođe na put sa svim što bijaše njegovo te stigne u Beer-Šebu i prinese žrtve Bogu svojega oca Izaka.2 I progovori Bog Izraelu u noćnome viđenju te reče: »Jakove! Jakove!« A on reče: »Evo me!« 3 I reče: »Ja sam Bog, Bog oca tvojega; ne boj se sići u Egipat, jer ću ondje od tebe podići veliki narod. 4 Ja ću u Egipat sići s tobom i ja ću te zasigurno i izvesti, a Josip će ti ruku svoju na oči položiti.« 5 Tada se Jakov diže iz Beer-Šebe; a sinovi Izraelovi posadiše Jakova, oca svojega, i nejačad svoju i žene svoje u kola što ih posla faraon da ga prevezu. 6 I uzeše svoju stoku i dobra svoja što ih bijahu priskrbili u zemlji kanaanskoj te dođoše u Egipat — Jakov i sve potomstvo njegovo. 7 Sinove svoje i sinove svojih sinova, kćeri svoje i kćeri svojih sinova, i sve potomstvo svoje dovede sa sobom u Egipat. 8 A ovo su imena sinova Izraelovih — Jakova i sinova njegovih — koji dođoše u Egipat: Jakovljev prvorođenac Ruben. 9 Rubenovi pak sinovi bijahu: Hanok i Palu i Hecron i Karmi.10 A sinovi Šimunovi bijahu: Jemuel i Jamin i Ohad i Jakin i Cohar i Šaul, sin Kanaanke. 11 A sinovi Levijevi bijahu: Geršon, Kehat i Merari. 12 A sinovi Judini bijahu: Er i Onan i Šela i Peres i Zerah (ali Er i Onan bijahu umrli u zemlji kanaanskoj). Peresovi pak sinovi bijahu: Hecron i Hamul. 13 A sinovi Jisakarovi bijahu: Tola i Puva i Job i Šimron.14 A sinovi Zebulunovi bijahu: Sered i Elon i Jahleel. 15 Ovo su sinovi Leini koje ona rodi Jakovu u Padan-Aramu,kao i kćer njegovu Dinu. U svemu — sinova njegovih i kćeri njegovih — trideset i tri duše. 16 A sinovi Gadovi bijahu: Cifjon i Hagi, Šuni i Ecbon, Eri i Arodi i Areli. 17 A sinovi Ašerovi bijahu: Jimna i Jišva i Jišvi i Berija i sestra im Seraha. Berijini pak sinovi bijahu: Heber i Malkiel. 18 Ovo su sinovi Zilpe, koju je Laban dao svojoj kćeri Lei. Iona rodi Jakovu ovih šesnaest duša. 19 Sinovi Rahele, žene Jakovljeve, bijahu: Josip i Benjamin. 20 Josipu se pak u zemlji egipatskoj rodiše Manaše i Efraim, koje mu rodi Asenata, kći onskog svećenika Poti-Fere. 21 A sinovi Benjaminovi bijahu: Bela i Beker i Ašbel, Gera i Naaman, Ehi i Roš, Mupim i Hupim i Ard. 22 Ovo su sinovi Rahelini koji se rodiše Jakovu, u svemu četrnaest duša. 23 A Danov sin bijaše Hušim. 24 A sinovi Naftalijevi bijahu: Jahceel i Guni i Jecer i Šilem. 25 Ovo su sinovi Bilhe, koju je Laban dao svojoj kćeri Raheli. I ona rodi ove Jakovu, u svemu sedam duša. 26 U svemu duša koje s Jakovom dođoše u Egipat, koje izađoše iz bedara njegovih — osim žena sinova Jakovljevih — u svemu bijaše šezdeset i šest duša. 27 A sinova Josipovih koji mu se rodiše u Egiptu bijaše dvije duše. U svemu bijaše sedamdeset duša doma Jakovljeva koje dođoše u Egipat. 28 I posla on pred sobom Judu k Josipu da pred njim pokazuje put u Gošen. Tako dođoše u zemlju gošensku. 29 Tada Josip upregne svoja kola pa uzađe u Gošen, u susret Izraelu, ocu svojemu. I kad se pojavi pred njim, padne mu oko vrata; i dugo je plakao o vratu njegovu. 30 Onda Izrael reče Josipu: »Sada, pošto sam vidio lice tvoje — da si još živ — mogu umrijeti.« 31 Nato Josip reče svojoj braći i domu oca svojega: »Uzaći ću i dojaviti faraonu, i reći ću mu: ‘Braća moja i dom oca mojega, koji bijahu u zemlji kanaanskoj, dođoše k meni. 32 A tî su ljudi pastiri ovaca, tî ljudi se naime odvajkada bave stočarstvom; doveli su i svoje ovce i svoja goveda i sve što imaju.’ 33 Tako neka bude; kad vas faraon pozove pa kaže: ‘Koje je vaše zanimanje?’, 34 a vi recite: ‘Ljudi smo, sluge tvoje, koji se bave stočarstvom, od mladosti svoje pa sve dosad — i mi i očevi naši’, da biste se mogli nastaniti u zemlji gošenskoj; jer svi pastiri ovaca mrski su Egipćanima.«