Psalam 51

26. 06. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 51”.

 

1 Zborovođi. Psalam Davidov. Kad prorok Natan dođe k njemu nakon što je ušao k Batšebi. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svojemu; 2 Operi me svega od bezakonja mojega, i od grijeha me mojeg očisti! 3 Jer prijestupe svoje ja priznajem, i grijeh moj preda mnom je svagda. 4 Tebi, samomu tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo u očima tvojim: pravedan ćeš biti kada progovoriš, čist kada presudiš. 5 Evo, u bezakonju sam sazdan, i u grijehu me zače majka moja. 6 Evo, mila ti je istina u nutrini, i u skrovitosti mudrost ćeš mi obznaniti. 7 Očisti me izopom, i bit ću čist; operi me, i bit ću bjelji od snijega! 8 Daj mi da čujem radost i veselje, nek se obraduju kosti koje si skršio! 9 Zakrij lice svoje od mojih grijeha, i sva moja bezakonja izbriši! 10 Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! 11 Ne odbaci me od lica svojega, i Duha svoga Svetoga ne uzmi od mene! 12 Vrati mi radost spasenja svojega i podupri me duhom voljnim! 13 Učit ću prijestupnike putima tvojim i grješnici tebi će se obratiti. 14 Oslobodi me od krvi prolivene, Bože, Bože spasenja mojega; i jezik moj klicat će pravednosti tvojoj! 15 Gospodine, otvori usne moje, i usta će moja naviještati hvalu tvoju. 16 Jer žrtva ti se ne mili ako ti je dajem, paljenicom ti se ne ugađa. 17 Žrtve su Bogu duh slomljen; srce slomljeno i skrhano, Bože, nećeš prezreti! 18 U dobroti svojoj čini dobro Sionu: sagradi zidine jeruzalemske! 19 Tada će ti biti mile žrtve pravedne — paljenica i žrtva sažgana; tada će se prinositi junci na žrtveniku tvojemu.