Rad Duha Svetoga

12. 03. 2024.

“A kada dođe on, Duh Istine, uvest će vas u svu istinu.” (Ivan 16,13)

Služba Duha Svetoga jasno je opisana u Kristovim riječima.“On će, kad dođe, dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, na pravednost i na sud.” (Ivan 16,8) Upravo Duh Sveti osvjedočuje o grijehu. Ako odgovori na oživljavajući utjecaj Duha, grešnik će se pokajati i razumjeti važnost poslušnosti božanskim zahtjevima. Pokajanom grešniku, koji gladuje i žeđa za pravednošću, Duh Sveti će otkriti Božje Janje koje uzima grijehe svijeta. On će “uzeti od onoga što je moje i to objaviti vama”, rekao je Krist. “Naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh.” (Ivan 16,14; 14,26)

Duh se daje kao sredstvo obnove, da ostvari spasenje osigurano smrću našeg Otkupitelja. Duh stalno nastoji pozornost ljudi usmjeriti na veliku žrtvu prinesenu na golgotskom križu, objaviti svijetu Božju ljubav i osvjedočenoj duši otvoriti dragocjenosti Svetog pisma.

Kada dovede do osvjedočenja o grijehu i kad pred um iznese načelo pravednosti, Duh Sveti uklanja ljubav prema ovozemaljskim stvarima i dušu ispunjava željom za svetošću. “Uvest će vas u svu istinu” (Ivan 16,13), objavio je Spasitelj. Ako ljudi žele biti oblikovani, doći će do posvećenja cijelog bića. Duh će uzeti Božje stvari i utisnuti ih u dušu. Njegovom snagom put života postat će tako očit da nitko ne mora zalutati.

Bog svojim Duhom Svetim od početka djeluje preko ljudskih oruđa da ostvari svoju nakanu za pali ljudski rod. …

Duh Svemogućega djeluje na ljudska srca, a oni koji odgovaraju na Njegov utjecaj postaju svjedoci za Boga i Njegovu istinu. Na mnogim se mjestima mogu vidjeti posvećeni muškarci i žene kako drugima prenose svjetlo koje je njima osvijetlilo put spasenja po Kristu. I što dulje svijetle, kao što su svijetlili oni koji su na Pedesetnicu bili kršteni Duhom Svetim, primaju sve više sile Duha. Tako Zemlja treba biti rasvijetljena Božjom slavom. (Djela apostolska, str. 33,34)