Stijena Izraelovog spasenja

2. 11. 2023.

“A ja tebi kažem: Ti si Petar — Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i Vrata pakla neće je nadvladati.” (Matej 16,18)

Riječ Petar znači kamen — kamen koji se kotrlja. Petar nije bio stijena na kojoj je utemeljena Crkva. Vrata paklena nadvladala su ga kad se s kletvom odrekao svoga Gospodina. Crkva je sazidana na Onome koga ne mogu nadvladati paklena vrata.

Vjekovima prije Spasiteljeva dolaska Mojsije je pokazao na Stijenu Izraelovog spasenja. Psalmist je pjevao o “utvrdi”. Izaija je napisao: “Stog ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo, postavljam na Sion kamen odabrani, dragocjen kamen ugaoni, temeljac.’” (Ponovljeni zakon 32,4; Psalam 62,7; Izaija 28,16) Sam Petar nadahnuto pišući, primjenjuje ovo proročanstvo na Isusa. On kaže: “… ako ste zbilja iskusili da je dobar Gospodin. Pristupite k njemu, živomu kamenu koji su, istina, ljudi odbacili, ali koji je u očima Božjim izabran, dragocjen, te dopustite da se od vas samih kao živog kamenja sagradi duhovna kuća.” (1. Petrova 2,3-5)

“Nitko, naime, ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je već postavljen, a taj je Isus Krist.” (1. Korinćanima 3,11) “Na toj stijeni”, rekao je Isus, “sagradit ću Crkvu svoju.” U prisutnosti svih nebeskih duhovnih bića, u prisutnosti nevidljive paklene vojske, Krist je osnovao svoju Crkvu na živoj Stijeni. Ta Stijena je On sâm — Njegovo tijelo za nas slomljeno i ranjeno.

Crkvu koja je sazidana na ovom temelju vrata paklena neće nadvladati.

Kako je slaba izgledala Crkva kad je Krist izgovorio ove riječi! Postojala je samo šačica vjernika, protiv kojih će biti usmjerena sva sila zlih duhova i zlih ljudi, ali se ipak Kristovi sljedbenici nisu trebali bojati. Sazidani na Stijeni njihove snage, oni ne mogu biti srušeni.

Šest tisuća godina vjera je zidana na Kristu. Šest tisuća godina vihori i bure sotonskog bijesa udaraju o Stijenu našeg spasenja; ali ona nepomično stoji.

Petar je izrazio istinu koja je sâm temelj vjere Crkve i Isus ga je počastio kao predstavnika cijeloga tijela sastavljenog od vjernika. (Isusov život, str. 337,338)

Za razmišljanje: Kako pomažem Kristu da održi i zaštiti svoju Crkvu?