Suci 12

25. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Suci 12”.

1 Uto se skupiše ljudi iz Efraima te prijeđoše na sjever i rekoše Jiftahu: »Zašto si prešao da bi zavojštio protiv sinova Amonovih a nas nisi pozvao da idemo s tobom? Kuću ćemo tvoju nad tobom ognjem spaliti!« 2 A Jiftah im reče: »Ja i moj puk imali smo veliku parbu sa sinovima Amonovim; i kad sam vas zvao, niste me izbavili iz njihovih ruku. 3 Pa kad vidjeh da tebe nema da me izbaviš, uzeh svoj život u svoje ruke i prijeđoh prema sinovima Amonovim; i Gospod ih predade meni u ruke. Zašto ste dakle uzašli danas na me da protiv mene zavojštite?« 4 Tada Jiftah skupi sve ljude iz Gileada i zavojšti protiv Efraima. I ljudi iz Gileada potukoše Efraima, jer su ovi govorili: »Vi ste, Gileađani, Efraimovi bjegunci usred Efraima i usred Manašea.« 5 I Gileađani zauzeše pred Efraimom gazove jordanske. I bijaše ovako: kad bi koji Efraimov bjegunac rekao: »Pustite me da prijeđem«, onda bi mu ljudi iz Gileada rekli: »Jesi li ti Efraimovac?« Ako bi on rekao: »Nisam«, 6 onda bi mu rekli: »Reci, der, Šibolet!« A on bi rekao: »Sibolet«, jer nije mogao pravilno izgovoriti. Tada bi ga uhvatili i pogubili na jordanskom gazu. Tako je u ono doba palo četrdeset i dvije tisuće ljudi iz Efraima. 7 A Jiftah je sudio Izraelu šest godina. Potom umrije Jiftah Gileadovac, i bî sahranjen u jednom od gradova gileadskih. 8 A poslije njega Izraelu je sudio Ibcan iz Betlehema. 9 On je pak imao trideset sinova i trideset kćeri; njih je otpravio izvan obitelji, a trideset kćeri doveo je izvana svojim sinovima. I sudio je Izraelu sedam godina. 10 Potom umrije Ibcan i bî sahranjen u Betlehemu. 11 A poslije njega Izraelu je sudio Elon Zebulunovac. I sudio je Izraelu deset godina. 12 Potom umrije Elon Zebulunovac, i bî sahranjen u Ajalonu u zemlji Zebulunovoj. 13 A poslije njega Izraelu je sudio Abdon, sin Hilelov, Piratonjanin. 14 On je pak imao četrdeset sinova i trideset unuka koji su jašili na sedamdesetero magaradi. I sudio je Izraelu osam godina. 15 Potom umrije Abdon, sin Hilelov, Piratonjanin, i bî sahranjen u Piratonu u zemlji Efraimovoj, u amalečanskom gorju.