Suci 16

29. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Suci 16”.

1 Potom Samson ode u Gazu; i ugleda ondje neku bludnicu pa uđe k njoj. 2 Kad Gažanima dojaviše govoreći: »Samson je došao ovamo«, oni ga opkoliše te ga svu noć vrebahu na gradskim dverima. I svu noć bijahu mirni govoreći: »Pričekajmo do jutarnje svjetlosti; tada ćemo ga ubiti!« 3 Ali Samson je ležao do ponoći, a o ponoći ustade te uze vrata gradskih dveri i oba dovratnika pa ih iščupa zajedno s prijevornicama i stavi na svoja ramena te ih odnese na vrh gore što je usuprot Hebronu. 4 I dogodi se, nakon toga, da se zaljubi u ženu iz doline Sorek, a ime joj Delila. 5 I uzađoše k njoj filistejski knezovi pa joj rekoše: »Zavedi ga i razvidi u čemu je njegova velika snaga i čime ga možemo svladati, kako bismo ga svezali i podjarmili. A mi ćemo tebi dati svaki po tisuću i sto srebrenjaka.« 6 Stoga Delila reče Samsonu: »Kaži mi, molim te, u čemu je tvoja velika snaga i čime bi se mogao svezati da bi te se podjarmilo.« 7 A Samson joj reče: »Da me svežu sa sedam svježih tetiva koje nisu bile sušene, ja bih tada onemoćao i postao kao bilo koji drugi čovjek.« 8 Tada joj filistejski knezovi donesoše sedam svježih tetiva koje nisu bile sušene i ona ga sveza njima. 9 A kod nje u ložnici bijaše zasjeda. I ona mu reče: »Samsone, eto Filistejaca na te!« A on raskinu tetive kao što se raskine nit kudjelje kad oćuti vatru. Tako njegova snaga ostade nespoznana. 10 Onda Delila reče Samsonu: »Eno, prevario si me i napričao mi laži. Molim te, kaži mi sada čime bi se mogao svezati.« 11 A on joj reče: »Da me čvrsto svežu novim užetima koja još nisu bila korištena, ja bih tada onemoćao i postao kao bilo koji drugi čovjek.« 12 Tada Delila uze nova užeta i sveza ga njima, pa mu reče: »Samsone, eto Filistejaca na te!« A u ložnici bijaše zasjeda. No on ih raskine sa svojih ruku kao konac. 13 Onda Delila reče Samsonu: »Sve dosad me varaš i govoriš mi laži. Kaži mi čime bi se mogao svezati.« A on joj reče: »Ako sedam pramenova s moje glave satkaš u tkaninu.« 14 I ona to pribi klinom pa mu reče: »Samsone, eto Filistejaca na te!« A on se prenu iz svog sna pa iščupa klin iz razboja i tkanine. 15 Tada mu ona reče: »Kako možeš reći ‘Volim te’ kad srce tvoje nije uza me? Triput si me već prevario, a nisi mi kazao u čemu je tvoja velika snaga.« 16 I dogodi se, kako je svojom besjedom danomice navaljivala na njega i dodijavala mu, da mu se duša oneraspoloži nasmrt. 17 Tada joj kaza sve što mu bijaše na srcu te joj reče: »Britva nije prešla po mojoj glavi, jer ja sam nazirej Božji od utrobe matere svoje. Da se obrijem, moja bi snaga tada otišla od mene i ja bih onemoćao i postao kao svaki drugi čovjek.« 18 Pa kad Delila vidje da joj je kazao sve što mu bijaše na srcu, ona posla i dozove filistejske knezove govoreći: »Dođite još ovaj put jer mi je kazao sve što mu bijaše na srcu.« I filistejski knezovi dođoše k njoj te doniješe novac u rukama svojim. 19 A ona ga uspava na svojim koljenima pa zovne čovjeka te mu obrije sedam pramenova s glave. I počne ga mučiti, ali snaga njegova bijaše otišla od njega. 20 Tad ona reče: »Samsone, eto Filistejaca na te!« A on se prenu iz svog sna te reče: »Izvući ću se kao i prije i oslobodit ću se.« Ali on nije znao da je Gospod odstupio od njega. 21 Tada ga Filistejci uhvatiše i iskopaše mu oči pa ga odvedoše u Gazu. Onda ga svezaše mjedenim lancem te ostaviše u tamnici da melje. 22 Ali kosa na glavi poče mu rasti nakon što je bila obrijana. 23 I skupiše se filistejski knezovi da prinesu veliku žrtvu svojemu bogu Dagonu i da se provesele. Jer rekoše: »Naš bog predade nam u ruke Samsona, našega neprijatelja.« 24 I kad ga puk vidje, stane hvaliti svojega boga, jer rekoše: »Naš bog predade nam u ruke našega neprijatelja i zatiratelja zemlje naše, koji je mnoge naše pobio.« 25 I dogodi se, kad im se srce odobrovoljilo, da rekoše: »Pozovite Samsona da nas zabavlja!« I pozvaše Samsona iz tamnice te ih je zabavljao. A bijahu ga postavili između stupova. 26 Tada Samson reče dječaku koji ga je držao za ruku: »Daj mi da opipam stupove na kojima kuća stoji, da se oslonim na njih.« 27 A kuća bijaše puna ljudi i žena. Bijahu tu i svi filistejski knezovi. Oko tri tisuće ljudi i žena na krovu gledalo je Samsona dok ih je zabavljao. 28 Tada Samson zazove Gospoda i reče: »Gospodine Gospode, spomeni me se, molim te, i osnaži me, molim te, još samo ovaj put, Bože, da se Filistejcima odjednom osvetim za oba svoja oka.« 29 I Samson obuhvati dva srednja stupa na kojima je kuća stajala i uprije se u njih, desnicom svojom u jedan, a ljevicom svojom u drugi. 30 Tada Samson reče: »Neka poginem s Filistejcima!« I napregnu se iz sve snage te se kuća sruši na knezove i na sav puk koji bijaše u njoj. I bijaše više mrtvih što ih je pobio kad je poginuo nego što ih je pobio za svojega života. 31 Potom siđoše braća njegova i sav dom oca njegova pa ga uzeše i odniješe; i sahraniše ga između Core i Eštaola u grob Manoaha, oca njegova. I sudio je on Izraelu dvadeset godina.