Suci 4

17. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Suci 4”.

1 A kad Ehud umrije, sinovi Izraelo­vi opet stadoše činiti što je zlo u očima Gospodnjim. 2 I Gospod ih proda u ruke Jabina, kralja kanaanskoga, koji je kraljevao u Hacoru. A zapovjednik njegove vojske bijaše Sisera; on je pak živio u Harošetu Poganskom. 3 Tada sinovi Izraelovi zavapiše Go-spodu. Jabin je naime imao devet stotina željeznih kola i on je dvadeset godina teško tlačio sinove Izraelove. 4 A u to je vrijeme Izraelu sudila Debora, žena proročica, žena Lapidotova. 5 I ona bi sjela pod Deborinu palmu između Rame i Betela u Efraimovu gorju te bi sinovi Izraelovi dolazili k njoj na sud. 6 Tada ona posla i dozva Baraka, sina Abinoamova, iz Kedeša Naftalijeva, i reče mu: »Nije li Gospod, Bog Izraelov, zapovjedio: ‘Idi i potegni do gore Tabora, i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između sinova Naftalijevih i između sinova Zebulunovih, 7 a ja ću k tebi na potok Kišon privući Siseru, zapovjednika vojske Jabinove, s njegovim kolima i s mnoštvom njegovim, i predat ću ga tebi u ruke’?« 8 Nato joj Barak reče: »Ako ti pođeš sa mnom, onda idem; ako li ne pođeš sa mnom, ne idem.« 9 A ona reče: »Svakako ću poći s tobom, ali na putu kojim ti budeš išao nećeš sebi pribaviti slave jer će Gospod Siseru prodati ženi u ruke.« Onda Debora ustade i pođe s Barakom u Kedeš. 10 I pozva Barak Zebuluna i Naftalija u Kedeš; i pođe za njim deset tisuća ljudi, a s njim pođe i Debora. 11 A Heber Kenijac bijaše se odvojio od Kenijaca, sinova Hobaba, tasta Mojsijeva, i razapeo svoj šator kod hrasta u Caanaimu, koji je kod Kedeša. 12 I javiše Siseri da je Barak, sin Abinoamov, uzašao na goru Tabor. 13 Nato Sisera skupi sva svoja kola — devet stotina željeznih kola — i sav puk koji bijaše s njim, od Harošeta Poganskog do potoka Kišona. 14 Tada Debora reče Baraku: »Ustani, jer ovo je dan u koji ti Gospod predaje Siseru u ruke. Nije li Gospod izašao preda te?« I siđe Barak s gore Tabora, i deset tisuća ljudi za njim. 15 A Siseru i sva kola njegova i svu vojsku Gospod smete oštricom mača pred Barakom; i Sisera siđe sa svojih kola pa pobježe pješice. 16 A Barak je gonio kola i vojsku sve do Harošeta Poganskog; i sva Siserina vojska pade od oštrice mača, ne osta nijedan. 17 Sisera je pak bježao pješice prema šatoru Jaele, žene Hebera Kenijca, jer između Jabina, kralja hacorskoga, i doma Hebera Kenijca bijaše mir. 18 I izađe Jaela Siseri u susret pa mu reče: »Svrni se, gospodaru, svrni se k meni. Ne boj se!« I on svrnu k njoj u šator, a ona ga pokri pokrivačem. 19 Tada joj reče: »Daj mi, molim te, da popijem malo vode, jer sam žedan.« I ona otvori mješinu s mlijekom te mu dade piti, pa ga pokri. 20 A on joj reče: »Stani na ulaz u šator pa neka bude ovako: Ako tko dođe i zapita te i reče: ‘Ima li tu koga?’ A ti reci: ‘Nema.’« 21 Tad Jaela, žena Heberova, uze šatorski klin, a rukom svojom prihvati malj; onda kriomice dođe k njemu i zabi mu klin kroza sljepoočnice, te se zario u zemlju. On je naime bio tvrdo zaspao i klonuo. Tako umrije. 22 I gle, kako je Barak progonio Siseru, izađe mu Jaela ususret pa mu reče: »Dođi da ti pokažem čovjeka kojega ti tražiš.« I kad uđe k njoj, gle: Sisera ležaše mrtav, a u sljepoočnici mu klin. 23 Tako je Bog u onaj dan pokorio Jabina, kralja kanaanskoga, pred sinovima Izraelovim. 24 I ruka je sinova Izraelovih bivala sve teža i teža Jabinu, kralju kanaanskomu, dok Jabina, kralja kanaanskoga, nisu satrli.