Sveta Zamjena

15. 08. 2023.

“On slabosti naše uze i ponese naše bolesti.” (Matej 8,17)

S velikim zanimanjem nebeski anđeli i svjetovi koji nisu pali prate tu veliku borbu u kojoj se brani Božji zakon. Ne samo radi ovog svijeta, već radi čitavog svemira, ta se nedoumica morala riješiti jednom zauvijek. Savez zla vrebao je i najmanju priliku da ustane i likuje nad božanskom i ljudskom Zamjenom ljudskog roda. …

Međutim, Sotona je dospio samo do pete, a glavu nije ni taknuo. Prigodom Kristove smrti Sotona je uvidio da je poražen. Postalo mu je jasno da je njegov pravi karakter otkriven pred cijelim Nebom i da će nebeska bića i ostali svjetovi stati potpuno na Božju stranu. Uvidio je da su svi njegovi izgledi da ubuduće izvrši neki utjecaj na njih u potpunosti izgubljeni. Kristova će ljudska narav u sva vremena pokazivati kako je riješeno pitanje velike borbe.

Premda je uzeo na sebe čovjekovu narav u njezinom palom stanju, Krist ni najmanje nije sudjelovao u njezinim grijesima. On je bio podložan bolestima i slabostima koje obuzimaju čovjeka: “Tako se ispuni riječ proroka Izaije: ‘On slabosti naše uze i ponese naše bolesti.’” (Matej 8,17) Osjetio je naše bolesti i u svakom pogledu bio kušan kao i mi. A ipak On “ne okusi grijeha”. On je bio “nevino i bez mane Janje” (1. Petrova 1,19). Da je i u najmanjoj pojedinosti mogao iskušati Krista i navesti Ga na grijeh, Sotona bi Mu smrskao glavu. A ovako, mogao Ga je samo ujesti za petu. Da je bila taknuta Kristova glava, propala bi nada za ljudski rod. Božanski gnjev sručio bi se na Krista kao nekada na Adama. Krist i Crkva ostali bi bez nade.

Ne trebamo imati nikakvih nedoumica u pogledu bezgrešnosti Kristove ljudske naravi. Naša vjera mora biti razumna. Moramo gledati u Isusa sa savršenim povjerenjem, s punom i dubokom vjerom u pomiriteljsku Žrtvu. Ovo je vrlo važno kako duša ne bi bila pokrivena tamom. Ova sveta Zamjena osigurala nam je potpuno spasenje jer je Isus začuđenom svemiru prikazao savršenu i potpunu poniznost u svojem ljudskom karakteru, i savršenu poslušnost svim Božjim zahtjevima. (Selected Messages, sv. 1, str. 255,256)

Za razmišljanje: Kako ja mogu biti savršen u svojem području kao što je Krist bio u svojem?