Težina grijeha

4. 10. 2022.

“Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postavši mjesto nas proklet — stoji, naime, pisano: ‘Proklet svaki koji visi na drvetu!’” (Galaćanima 3,13)

“Proklet svaki onaj koji ne poštuje Zakon vršeći sve što je u njemu napisano.” (Galaćanima 3,10; citat iz Ponovljenog zakona 27,26) Jedna uloga Zakona bila je pokazivanje Božjeg ideala. Druga njegova svrha bila je spoznaja grijeha: “Zakon, uistinu, služi samo točnoj spoznaji grijeha.” (Rimljanima 3,20) Loša je vijest da je “plaća grijeha smrt” (Rimljanima 6,23). I budući da “su svi sagriješili i lišeni su Božje slave” (Rimljanima 3,23), svako ljudsko biće još od Adama nalazi se pod kletvom Zakona.

To je loša vijest. Radosna je vijest (Evanđelje) da je Isus na križu preuzeo kletvu svih nas. Razlog Isusove velike strepnje nije bila tjelesna kazna na križu ili javno negodovanje, već duševna patnja kada je ponio grijehe cijelog svijeta.

Knjiga Isusov život pomaže nam da sagledamo tu patnju: “Krivnja svakog Adamovog potomka opterećivala je Njegovo srce. Božji gnjev prema grijehu, strašni izraz Njegova nezadovoljstva zbog nepravde, ispunjavali su užasom dušu Njegova Sina. Cijelog svog života Krist je palom svijetu objavljivao dobre vijesti o Očevoj milosti i ljubavi koja prašta. Često je govorio o spasenju za najveće grešnike. Ali sad, sa strašnim teretom krivnje koji je nosio, nije mogao vidjeti milostivo Očevo lice. Povlačenje božanskog lica od Spasitelja u ovom trenutku najveće patnje probolo je Njegovo srce takvom boli koju čovjek nikada ne može u cijelosti razumjeti. Njegova duševna patnja bila je tako velika da je jedva osjećao svoje tjelesne bolove.

Žestokim je kušnjama Sotona navaljivao na Isusovo srce. Spasitelj nije mogao vidjeti preko groba. Nada Mu nije pokazivala da će izići iz groba kao pobjednik niti govorila o tome da je Otac prihvatio Njegovu žrtvu. Bojao se da je grijeh tako odvratan Bogu da će Njihovo razdvajanje biti vječno. Krist je osjećao patnju koju će osjećati grješnik kad se milost ne bude više zauzimala za grješni ljudski rod. Osjećaj grijeha koji je privukao Očev gnjev na Njega kao na čovjekovu zamjenu, zagorčao je čašu koju je pio i slomio srce Božjeg Sina.” (str. 625)

Mi nemamo ni najmanju predodžbu o tome što je križ značio za Isusa. Tragedija je zemaljske povijesti što on većini ljudi ništa ne znači.

 

Preporučujemo: