Tu su bile i žene

21. 10. 2022.

“Tu su bile i izdaleka gledale mnoge žene, koje su već od Galileje pratile Isusa i služile mu. Među njima bijahu: Marija iz Magdale, Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka Zebedejevih sinova.” (Matej 27,55.56)

Žene! Jesu li one toliko važne? Netko bi se mogao ovo zapitati na osnovi povijesnih izvještaja o kršćanstvu u kojima prevladavaju muškarci. Ali čini se da su pisci evanđelja bili drugačijeg mišljenja. Za njih su žene, njihovo svjedočanstvo i služba Isusu bili ključni u izvještaju.

Matej u svojem izvještaju o raspeću primjećuje da su se tamo nalazile “mnoge žene” kao svjedoci. Sva četiri evanđelja bilježe da su žene do kraja ostale kraj križa.

Gdje su bili muškarci? Nakon što je Petar višeput zanijekao Isusa, Pismo spominje jedino Ivana, “učenika kojega je [Isus] osobito ljubio” (Ivan 19,26). A Ivan se javlja samo u četvrtom evanđelju. Gdje su muškarci? Najvjerojatnije su se skrivali. Nakon Isusovog uhićenja u Getsemaniju pobjegli su brzo koliko su ih noge nosile. U tom trenutku nisu imali nikakvu želju da budu previše blizu osuđenom zločincu.

Nasuprot tom izvještaju o ponašanju muškaraca, hrabrost i posvećenje žena svijetli još sjajnije.

Matej govori ne samo da su tamo bile “mnoge žene”, već da su gledale “izdaleka”. Ne znamo zašto nisu prišle bliže. Možda nisu smjele prići preblizu mjestu pogubljenja kada su Isusovi neprijatelji držali sve pod nadzorom. Možda nije bilo prikladno da žene prisustvuju raspeću. Ili su možda željele biti na određenoj udaljenosti od rugača.

Ali znamo da su bile dovoljno blizu da čuju kada je Isus povjerio svoju majku Ivanovoj brizi. Najvažnije je da su uopće bile tamo.

U odsutnosti muških učenika, pružale su potporu i pokazale odanost napaćenom Isusu kada Mu je bilo najpotrebnije. Ali to nije bilo ništa novo. Matej piše da su Ga slijedile cijelim putom iz Galileje služeći Njegovim potrebama. Isusu, koji je bio bez novca, pribavljale su sve vrijeme ono što Mu je bilo potrebno za tjelesno zdravlje. Preuzele su ulogu sluge koju su Isusovi muški sljedbenici odbacili.

Neka Bog i dalje blagoslivlja službu žena među nama.

 

Preporučujemo: