Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Zaharija 9

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 9”.

1 Proročanstvo riječi Gospodnje protiv zemlje Hadrakove i Damaska, počivališta njegova (jer oči ljudi i svih plemena Izraelovih na Gospodu su); 2 kao i protiv Hamata koji graniči s njime te protiv Tira i Sidona, premda su oniveoma mudri. 3 Jer Tir sagradi sebi utvrdu i nagomila srebra kao prašine i zlata kao blata s ulica. 4 Gle, Gospodin će ga protjerati i zbaciti u more silu njegovu, a njega samoga proždrijet će oganj. 5 Vidjet će Aškelon i prestrašiti se, i Gaza, i uzdrhtat će silno; i Ekron, jer mu nada presahnu. I nestat će kralja iz Gaze, i Aškelon će biti nenaseljen. 6 »I u Ašdodu stanovat će kopilad, i zatrt ću ponos Filistejaca. 7 I uklonit ću mu krv iz usta njegovih, i gnusobe njegove između zubi njegovih. A onaj koji ostane, i on će pripadati Bogu našemu i bit će kao knez u Judi, a Ekron će biti kao Jebusejac. 8 I utaborit ću se uz Dom svoj zbog vojske, zbog onoga koji prolazi i zbog onoga koji se vraća. I tlačitelj neće više kroz njih prolaziti, jer sad sam svojim očima vidio.« 9 »Silno se raduj, kćeri sionska! Kliči, kćeri jeruzalemska! Evo, dolazi ti kralj tvoj; pravedan on je i spasenjem opremljen, krotak je i jaši na magarcu i na magaretu, mladuncu magaričinu. 10 I istrijebit ću kola iz Efraima i konje iz Jeruzalema; i lȗk bojni bit će istrijebljen. I on će navijestiti mir narodima, i vlast će mu se sterati od mora do mora i od Rijeke do krajeva zemaljskih. 11 A i tebi, zbog krvi tvojega saveza, pustit ću uznike tvoje iz jame u kojoj nema vode. 12 Vratite se u tvrđavu, uznici nade. I danas izjavljujem: uzvratit ću ti dvostruko. 13 Pa kad zapnem sebi Judu, Efraimom lȗk napunim, i sinove tvoje, Sione, dignem, Grčko, protiv tvojih sinova, učinit ću te da si kao mač junaka.« 14 Tada će se Gospod pojaviti nad njima i ko munja će izaći strijela njegova; i Gospodin Gospod zatrubit će u trubu i krenuti s južnim vihorima. 15 Gospod Nad Vojskama njih će zakloniti. I oni će proždrti svoje neprijatelje i pokoriti ihkamenjem s praćaka. Pit će i bučiti kao da je vino, i napuniti se krvlju kao vrč, kao uglovi žrtvenika. 16 I Gospod,Bog njihov, spasit će ih u onaj dan kao stado puka svojega; jer oni će kao kamenje u kruni blistati nad zemljom njegovom. 17 Jer kakva je dobrota njegova, kakva li ljepota njegova! Od žita će rasti mladići, a od mošta djevice.