Asa je vjerovao Bogu

16. 07. 2017.

“Asa zavapi k Jahvi, Bogu svome: ‘O Jahve, tebi je ništa pomoći silnome ili nejakome! Pomozi nam, o Jahve, Bože naš, jer se na te oslanjamo i u tvoje smo ime izišli na ovo mnoštvo! Jahve, ti si Bog naš, ne daj snažnu čovjeku protiv sebe!’” (2. Ljetopisa 14,10)
“Asina je vjera bila stavljena na tešku kušnju kada je ‘Etiopljanin Zerah s tisuću tisuća vojnika i tri stotine bojnih kola’ napao njegovo kraljevstvo (2. Ljetopisa 14,8). U toj krizi Asa se nije oslonio na ‘tvrde gradove u Judeji’ koje je sagradio sa ‘zidom i kulama, vratima i prijevornicama’, niti na ‘hrabre junake’ svoje dobro uvježbane vojske (2. Ljetopisa 14,5-7). Kralj se oslonio na Jahvu nad Vojskama. … Postavljajući svoju vojsku u bojni red, on je potražio pomoć od Boga. Protivničke vojske su sada stajale jedna prema drugoj. Bilo je to vrijeme kušnje i nevolje za one koji su služili Gospodinu. Je li svaki grijeh bio priznat? Imaju li Judejci puno povjerenje u Božju sposobnost da izbavi? Takve i slične misli kovitlale su se u glavama starješina. S ljudskoga gledišta, nepregledno mnoštvo koje je došlo iz Egipta zbrisat će sve pred sobom. Ali u vrijeme mira Asa se nije odavao zabavama ni zadovoljstvima; on se spremao za svaki slučaj. Imao je vojsku dobro uvježbanu za boj; poveo je svoj narod da uspostavi mir s Bogom. I sada, iako su njegove snage bile malobrojnije od neprijateljevih, njegova vjera u Onoga u koga se pouzdao nije oslabjela. Tražeći Gospodina u danima blagostanja, mogao se i sada, u danima nevolje, osloniti na Njega. Njegove molitve pokazuju da mu Božja divna snaga nije bila nepoznata. … Asinu molitvu može uputiti svaki kršćanski vjernik. … U životnoj borbi mi se moramo suočiti sa zlim silama koje su se svrstale protiv dobra. Naše ufanje nije u čovjeku, već u živome Bogu. S punom sigurnošću vjere mi možemo očekivati da će On sjediniti svoju svemoć s naporima ljudskih oruđa, na slavu svoga imena. Odjeveni u oklop Njegove pravednosti, mi možemo postići pobjedu nad svakim neprijateljem.” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 69)