Božji vječni Zakon

2. 10. 2012.

„Tvoj ću Zakon čuvati uvijek i dovijeka.“ (Psalam 119,44)

Kako je uzvišen u svojoj jednostavnosti, u svojoj razumljivosti i savršenstvu Gospodnji zakon! …

Nema nikakvih tajni u Božjem zakonu. Najslabiji um može shvatiti ova pravila koja uređuju život i karakter prema božanskom Uzoru. …

Neusporediva žrtva koju je Krist prinio da uzveliča i proslavi Zakon, svjedoči da taj Zakon neće izmijeniti svoje zahtjeve prema prijestupniku nijednom kovrčicom ni zarezom. Krist je došao platiti dug koji je grešnik načinio svojim prijestupom i naučiti nas svojim primjerom kako da vršimo Božji zakon. Krist je rekao: „Kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svoga.“ (Ivan 15,10) Razmatrajući sve činjenice koje tako jasno opisuju zahtjeve Božjeg zakona, imajući Nebo i vječni život na umu kao nadahnuće i nadu, nerazumljivo je kako mnogi koji tvrde da služe Bogu, mogu odbaciti Božji zakon i učiti grešnike da nisu podložni njegovim propisima! Kakve li kobne zablude! Sotona je prvo pokrenuo svoju herezu, a onda naveo Evu na grijeh. Žalosne posljedice toga prijestupa su pred nama. …

Krist nas je došao naučiti putu spasenja. Kada su simboličke službe prethodnog uređenja izgubile vrijednost – kada se tip susreo sa svojim antitipom prigodom smrti Isusa Krista, onda bismo mogli očekivati, ako Zakon deset zapovijedi više nije bio obvezan, da Krist objavi njegovo ukidanje. Ako Stari zavjet više ne treba smatrati vodičem za kršćane, On bi sigurno objavio tu činjenicu. …

Sveti proroci najavili su način Kristovog rođenja, događaje iz Njegovog života, Njegovo poslanje, Njegovu smrt i uskrsnuće. U Starome zavjetu nalazimo Evanđelje o Spasitelju koji će doći. U Novome zavjetu imamo Evanđelje o Spasitelju kako su proroci pretkazali. …

Nema neslaganja između nauka o Kristu u Starome zavjetu i Njegovog nauka u Novome. …

U posljednjoj poruci svojoj Crkvi objavljenoj na Patmosu, uskrsli Spasitelj izriče blagoslov onima koji drže Zakon Njegovog Oca. „Blago onima koji tvore zapovijesti njegove, da im bude vlast nad drvo života, i da uđu na vrata u grad.“ (Otkrivenje 22,14 – DK) (Review and Herald, 14. rujna 1886.)