Brojevi 26

6. 06. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 26.

1 I dogodi se da nakon toga pomora Gospod reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona, govoreći: 2 »Napravite popis sve zajednice sinova Izraelovih u dobi od dvadeset godina pa naviše po njihovim otačkim domovima, svih u Izraelu koji idu u boj.« 3 Stoga im Mojsije i svećenik Eleazar prozboriše na moapskim ravnima — uz Jordan,nasuprot Jerihonu — govoreći: 4 »Popišite ljude u dobi od dvadeset godina pa naviše, kako je Gospod zapovjedio Mojsiju i sinovima Izraelovim koji su izašli iz zemlje egipatske.« 5 Ruben bijaše prvorođenac Izraelov. Sinovi Rubenovi bijahu: od Hanoka rod Hanokovaca, od Palua rod Paluovaca, 6 od Hecrona rod Hecronovaca, od Karmija rod Karmijevaca. 7 To su rodovi Rubenovaca; a onih među njima koji bijahu pobrojani bilo je četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset. 8 Paluov pak sin bijaše Eliab. 9 A sinovi Eliabovi bijahu: Nemuel i Datan i Abiram; to su oni Datan i Abiram koji bijahu ugledni u zajednici, koji se pobuniše protiv Mojsija i Arona s družbom Korahovom kad su se ovi pobunili protiv Gospoda, 10 a zemlja rastvorila usta svoja i progutala i njih i Koraha pa je ta družba izginula, kad je oganj proždro dvije stotine i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom. 11No sinovi Korahovi nisu izginuli. 12 Sinovi Šimunovi po svojim rodovima bijahu: od Nemuela rod Nemuelovaca, od Jamina rod Jaminovaca, od Jakina rod Jakinovaca, 13 od Zeraha rod Zerahovaca, od Šaula rod Šaulovaca. 14 To su rodovi Šimunovaca, dvadeset i dvije tisuće i dvije stotine. 15 Sinovi Gadovi po svojim rodovima bijahu: od Cefona rod Cefonovaca, od Hagija rod Hagijevaca, od Šunija rod Šunijevaca, 16 od Oznija rod Oznijevaca, od Erija rod Erijevaca, 17 od Aroda rod Arodovaca, od Arelija rod Arelijaca. 18 To su rodovi sinova Gadovih. Onih među njima koji bijahu pobrojani bilo je četrdeset tisuća i pet stotina. 19 Sinovi Judini bijahu Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj. 20 A sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelanijaca, od Peresa rod Peresovaca, od Zeraha rod Zerahovaca. 21 Peresovi pak sinovi bijahu: od Hecrona rod Hecronovaca, od Hamula rod Hamulovaca. 22 To su rodovi Judini. Onih među njima koji bijahu popisani bilo je sedamdeset i šest tisuća i pet stotina. 23 Sinovi Jisakarovi po svojim rodovima bijahu: od Tole rod Tolainaca, od Puve rod Punijaca, 24 od Jašuba rod Jašubovaca, od Šimrona rod Šimronovaca. 25 To su rodovi Jisakarovi. Onih među njima koji bijahu pobrojani bilo je šezdeset i četiri tisuće i tri stotine. 26 Sinovi Zebulunovi po svojim rodovima bijahu: od Sereda rod Seredovaca, od Elona rod Elonovaca, od Jahleela rod Jahleelovaca. 27 To su rodovi Zebulunovaca. Onih među njima koji bijahu pobrojani bilo je šezdeset tisuća i pet stotina. 28 Sinovi Josipovi po svojim rodovima bijahu: Manaše i Efraim. 29 Sinovi Manašeovi bijahu: od Makira rod Makirovaca. I Makir rodi Gileada; od Gileada potječe rod Gileadovaca. 30 Ovo su sinovi Gileadovi: od Jeezera rod Jeezerovaca, od Heleka rod Helekovaca, 31 te od Asriela rod Asrielovaca i od Šekema rod Šekemovaca, 32 a od Šemide rod Šemidijaca i odHefera rod Heferovaca. 33 A Heferov sin Celofhad nije imao sinova, nego samo kćeri; a imena kćeri Celofhadovih bila su: Mahla i Noa, Hogla, Milka i Tirca. 34 To su rodovi Manašeovi. A onih među njima koji bijahu pobrojani bilo je pedeset i dvije tisuće i sedam stotina. 35 Ovo su sinovi Efraimovi po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca, od Bekera rod Bekerovaca, od Tahana rod Tahanovaca. 36 A ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca. 37 To su rodovi sinova Efraimovih. Onih među njima koji bijahu popisani bilo je trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josipovi po svojim rodovima. 38 Sinovi Benjaminovi po svojim rodovima bijahu: od Bele rod Belijaca, od Ašbela rod Ašbelovaca, od Ahirama rod Ahiramovaca, 39 od Šufama rod Šufamovaca, od Hufama rod Hufamovaca. 40 A Belini sinovi bijahu: Ard i Naaman. Od Arda potječe rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca. 41 To su sinovi Benjaminovi po svojim rodovima. A onih među njima koji bijahu popisani bilo je četrdeset i pet tisuća i šest stotina. 42 Ovo su sinovi Danovi po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su rodovi Danovi po svojim rodovima. 43 Svih rodova Šuhamovaca, onih među njima koji bijahu pobrojani, bilo je šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine. 44 Sinovi Ašerovi po svojim rodovima bijahu: od Jimne rod Jimnijaca, od Jišvija rod Jišvijaca, od Berije rod Berijevaca. 45 Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca, od Malkiela rod Malkielovaca. 46 A Ašerovoj kćeri bilo je ime Seraha. 47 To su rodovi sinova Ašerovih. Onih među njima koji bijahu pobrojani bilo je pedeset i tri tisuće i četiri stotine. 48 Sinovi Naftalijevi po svojim rodovima bijahu: od Jahceela rod Jahceelovaca, od Gunija rod Gunijevaca, 49 od Jecera rod Jecerovaca, od Šilema rod Šilemovaca. 50 To su rodovi Naftalijevi po svojim rodovima. A onih među njima koji bijahu popisani bilo je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine. 51 To su oni koji bijahu pobrojani među sinovima Izraelovim: šest stotina i jednu tisuću i sedam stotina i trideset. 52 Tada Gospod prozbori Mojsiju govoreći: 53 »Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu, prema broju imenâ. 54 Većemu plemenu povećaj njegovu baštinu, a manjemu smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne baština njegova prema onima koji su u njemu pobrojeni. 55 Ali zemlja neka se razdijeli ždrijebom; neka primaju baštinu prema imenima plemenâ otaca svojih. 56 Neka se baština njihova razdijeli između velikog i malog u skladu sa ždrijebom.« 57 A ovo su oni koji bijahu pobrojani među Levijevcima po svojim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca, od Kehata rod Kehatovaca, od Merarija rod Merarijevaca. 58 Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijaca, rod Mušijaca, rod Korahovaca. A Kehat rodi Amrama. 59 Amramovoj pak ženi bijaše ime Jokebeda; bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. I rodiona Amramu Arona i Mojsija i njihovu sestru Mirjam. 60 A Aronu se rodiše: Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar. 61 I Nadab i Abihu pogiboše kad su prinosili tuđinsku vatru pred Gospodom. 62 A onih među njima koji bijahu pobrojani bilo je dvadeset i tri tisuće, svih muškaraca u dobi od mjesec dana pa naviše. Oni se naime nisu ubrajali među sinove Izraelove budući da njima nije bila dana baština među sinovima Izraelovim. 63 To su oni što su ih pobrojili Mojsije i svećenik Eleazar, koji su pobrojili sinove Izraelove na moapskim ravnima uz Jordan,nasuprot Jerihonu. 64 A među njima nije bilo nijednoga od onih što su ih pobrojili Mojsije i svećenik Aron, koji su pobrojili sinove Izraelove u Sinajskoj pustinji. 65 Jer Gospod bijaše za njih rekao: »Zasigurno će pomrijeti u pustinji.« Tako ne osta nijedan od njih, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova.