Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Brojevi 3

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 3.

1 A ovo je rodoslovlje Aronovo i Mojsijevo, u dane kad je Gospod govorio Mojsiju na gori Sinaju. 2 Ovo su dakle imena sinova Aronovih: prvorođenac Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar. 3 To su imena sinova Aronovih, pomazanih svećenika, što ih je rukopoložio da služe kao svećenici. 4 Ali Nadab i Abihu umriješe pred Gospodom kad su u Sinajskoj pustinji pred Gospodom prinosili tuđinsku vatru, a oni nisu imali djece. Stoga su Eleazar i Itamar služili kao svećenici u nazočnosti Arona, oca svojega. 5 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 6 »Dovedi pleme Levijevo i postavi ga pred svećenika Arona da mu služi. 7 I neka vrše dužnost za nj i dužnost za svu zajednicu pred Šatorom sastanka obavljajući službu u tabernakulu. 8 I neka čuvaju sav namještaj u Šatoru sastanka, uz dužnost koju imaju prema sinovima Izraelovim dok obavljaju službu u tabernakulu. 9 I predaj levite Aronu i njegovim sinovima. Oni su mu potpuno predani između sinova Izraelovih. 10 Arona pak i sinove njegove postavi da vrše svoju svećeničku službu; a tuđinac koji bi se primakao neka se pogubi.« 11 Onda Gospod prozbori Mojsiju govoreći: 12 »A ja, evo, uzimam Levijevce između sinova Izraelovih namjesto svih prvorođenaca koji otvaraju maternicu među sinovima Izraelovim. Zato će leviti biti moji, 13 jer svi prvorođenci meni pripadaju. Onoga dana kad sam udario sve prvorođence u zemlji egipatskoj sebi sam posvetio sve prvorođence u Izraelu, i od ljudi i od stoke. Moji neka budu. Ja sam Gospod.« 14 I prozbori Gospod Mojsiju u Sinajskoj pustinji govoreći: 15 »Pobroji sinove Levijeve prema domovima njihovih otaca, po rodovima njihovim; pobroj svako muško u dobi od mjesecdana pa naviše.« 16 I Mojsije ih pobroji prema riječi Go­spodnjoj, kako mu je bilo zapovjeđeno. 17 A ovo bijahu sinovi Levijevi po imenima svojim: Geršon i Kehat i Merari. 18 Ovo su pak imena sinova Geršonovih po njihovim rodovima: Libni i Šimej. 19 A sinovi su Kehatovi po svojim rodovima: Amram i Jichar, Hebron i Uziel. 20 A sinovi su Merarijevi po svojim rodovima: Mahli i Muši. To su rodovi Levijevi prema domovima njihovih otaca. 21 Od Geršona potječe rod Libnijaca i rod Šimijaca. To su rodovi Geršonovaca. 22 Oni među njima koji bijahu pobrojani, prema broju svih muškaraca u dobi od mjesec dana pa naviše, tih pobrojanih među njima bilo je sedam tisuća i pet stotina. 23 Rodovi Geršonovaca taborovali su iza tabernakula, prema zapadu. 24 A glavar otačkoga doma Geršonovaca bio je Eliasaf, sin Laelov. 25 A dužnosti sinova Geršonovih u Šatoru sastanka bile su: tabernakul i Šator, njegov pokrov i zaslonac na ulazu u Šator sastanka, 26 zatim dvorišne zavjese i zaslonac na ulazu u dvorište što je oko tabernakula i žrtvenika, te uzice njegove — sve što je za službu njihovu. 27 A od Kehata potječerod Amramovaca i rod Jicharovaca i rod Hebronovaca i rod Uzielovaca. To su rodovi Kehatovaca. 28 Prema broju svih muškaraca u dobi od mjesec dana pa naviše bilo je osam tisuća i šest stotina onih koji su vršili dužnost u svetištu. 29 Rodovi sinova Kehatovih taborovali su s južne strane tabernakula. 30 A glavar otačkoga doma rodova Kehatovaca bio je Elicafan, sin Uzielov. 31 Njihove su pak dužnosti bile: Kovčeg i stol i svijećnjak i žrtvenici i pribor svetišta kojim su služili i zaslonac i sve što je za službu njihovu. 32 A glavar glavarâ Levijevih bio je Eleazar, sin svećenika Arona. On je imao nadgledništvo nad onima koji su vršili dužnosti u svetištu. 33 Od Merarija potječerod Mahlijaca i rod Mušijaca. To su rodovi Merarijevi. 34 A onih među njima koji bijahu pobrojani, prema broju svih muškaraca u dobi od mjesec dana pa naviše, bilo je šest tisuća i dvije stotine. 35 A glavar otačkoga doma roda Merarijeva bio je Curiel, sin Abihailov. Oni su taborovali sa sjeverne strane tabernakula. 36 A dužnosti povjerene sinovima Merarijevim bile su: platice tabernakula te priječnice njegove i stupovi njegovi i podnožja njegova i sav pribor njegov i sve što je za službu njihovu; 37 i stupovi uokolo predvorja i podnožja njihova i klinovi njihovi i uzice njihove. 38 A pred tabernakulom prema istoku, ispred Šatora sastanka s istočne strane, taborovali su Mojsije te Aron i sinovi njegovi vršeći dužnosti u svetištu za potrebe sinova Izraelovih. A tuđinac koji bi se primakao imao se pogubiti. 39 Svih pobrojanih levita, što ih na zapovijed Gospodnju pobrojaše Mojsije i Aron po njihovim rodovima, svako muško u dobi od mjesec dana pa naviše, bilo je dvadeset i dvije tisuće. 40 I reče GospodMojsiju: »Pobroji sve muške prvorođence sinova Izraelovih u dobi od mjesec dana pa naviše te sačini broj njihovih imena. 41 I uzmi levite za me — ja sam Gospod — namjesto svih prvorođenaca sinova Izraelovih, a stoku levitsku namjesto sve prvenčadi među stokom sinova Izraelovih.« 42 Tako Mojsije pobroji sve prvorođence sinova Izraelovih, kako mu je Gospod zapovjedio. 43 I svih muških prvorođenaca, prema broju imenâ, u dobi od mjesec dana pa naviše, među onima koji bijahu pobrojani bilo je dvadeset i dvije tisuće i dvije stotine sedamdeset i tri. 44 Tada Gospod prozbori Mojsiju govoreći: 45 »Uzmi levite namjesto svih prvorođenaca sinova Izraelovih i stoku levitsku namjesto stoke njihove; a leviti će biti moji. Ja sam Gospod. 46 A za otkupninu dvjesta sedamdeset i tri prvorođenca sinova Izraelovih što ih je više nego levita 47 uzmi po pet šekela po glavi, uzmi prema šekelu svetišta (šekel je dvadeset gera), 48 pa taj novac predaj Aronu i njegovim sinovima za otkupninu onih kojih je odviše.« 49 I uze Mojsije otkupni novac od onih kojih bijaše više nego otkupljenih levitima. 50 Od prvorođenaca sinova Izraelovih uzeo je svotu od tisuću tri stotine šezdeset i pet šekela, prema šekelu svetišta. 51Taj otkupni novac Mojsije pak, prema riječi Gospodnjoj, preda Aronu i njegovim sinovima, kako Gospod zapovjedi Mojsiju.