Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Brojevi 32

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 32.

1 A sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi imali su veoma veliku množinu stoke. I promotriše zemlju jazersku i zemlju gileadsku, i gle: to mjesto bijaše pogodno mjesto za stoku. 2 Stoga dođoše sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi te rekoše Mojsiju i svećeniku Eleazaru i glavarima zajednice govoreći: 3 »Atarot i Dibon i Jazer i Nimra i Hešbon i Eleale i Sebam i Nebo i Beon, 4 zemlja što ju je Gospod pokorio pred zajednicom izraelskom, to je zemlja pogodna za stoku, a tvoje sluge bave se stočarstvom.« 5 Onda rekoše: »Ako smo našli milost u tvojim očima, neka se ova zemlja dadne u posjed slugama tvojim. Ne vodi nas preko Jordana.« 6 Nato Mojsije reče sinovima Gadovim i sinovima Rubenovim: »Zar će braća vaša ići u boj, a vi ćete ovdje sjediti? 7 Ta zašto odvraćate srce sinova Izraelovih od prelaska u zemlju koju im je Gospod dao? 8 Tako su učinili i očevi vaši kad sam ih poslao iz Kadeš-Barnee da razvide zemlju. 9 Kad su se naime uspeli do Eškolske doline i razvidjeli zemlju, odvratiše srce sinova Izraelovih da ne idu u zemlju koju im je Gospod dao. 10 Zato Gospod onoga dana gnjevom planu i zakle se govoreći:11 ‘Nitko od ljudi koji su izašli iz Egipta u dobi od dvadeset godina pa naviše neće vidjeti zemlju za koju se zakleh Abrahamu, Izaku i Jakovu, budući da me nisu posve slijedili, 12 osim Kaleba, sina Jefuneova, Kenižanina, i Jošue, sina Nunova, jer su oni posve slijedili Gospoda.’ 13 Tako Gospod gnjevom planu na Izraela te učini da lutaju pustinjom četrdeset godina, sve dok ne pomrije sav onaj naraštaj koji učini zlo u očima Gospodnjim. 14 A vi, evo, ustajete namjesto otaca svojih — izrod ljudi grješnikâ — da još povećate žestinu gnjeva Gospodnjega na Izraela. 15 Jer ako se odvratite od toga da ga slijedite, on će ih opet ostaviti u pustinji. Tako ćete uništiti sav taj puk.« 16 Nato mu oni pristupe i reknu: »Napravili bismo ovdje torove za svoja stada i gradove za svoju nejačad, 17 a sami bismo naoružani pohitali pred sinovima Izraelovim dok ih ne dovedemo na njihovo mjesto; a naša bi nejačad boravila u utvrđenim gradovima zbog stanovništva one zemlje. 18 Nećemo se vraćati svojim kućama sve dok svatko od sinova Izraelovih ne primi svoju baštinu. 19 Jer mi nećemo imati baštine s njima onkraj Jordana ni dalje budući da nas je dopala baština naša s ove istočne strane Jordana.« 20 Nato im Mojsije reče: »Ako tako učinite, ako se pred Gospodom naoružate za boj 21 te svi vi naoružani prijeđete Jordan pred Gospodom dok on ispred sebe ne protjera neprijatelje svoje 22 i kad zemlja bude pokorena pred Gospodom, onda ćete, pošto se vratite, biti nedužni pred Gospodom i pred Izraelom, a ova će zemlja pripasti vama u posjed pred Gospodom. 23 Ako li ne učinite tako, gle: sagriješili ste Gospodu i znajte da će vas grijeh vaš stići. 24 Sagradite sebi gradove za nejačad svoju i torove za svoja stada, ali izvršite što je izašlo iz usta vaših.« 25 A sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi rekoše Mojsiju govoreći: »Sluge tvoje učinit će kako gospodar moj zapovijeda. 26 Naša nejačad, žene naše, naša stada i sva stoka naša bit će tamo u gradovima gileadskim, 27 a sluge tvoje, svi za boj opremljeni, prijeći će pred Gospodom na vojnu, kako je gospodar moj govorio.« 28 Tada Mojsije za njih izda zapovijed svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i poglavarima otačkih domova plemenâ sinova Izraelovih. 29 I reče im Mojsije: »Ako sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi, svi za boj naoružani, prijeđu s vama Jordan pred Gospodom i pokore zemlju pred vama, onda njima dajte u posjed zemlju gileadsku. 30 Ali ako ne prijeđu naoružani s vama, onda neka dobiju posjed među vama u zemlji kanaanskoj.« 31 A sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi odgovoriše govoreći: »Kako je Gospod kazao slugama tvojim, tako ćemo učiniti. 32 Mi ćemo naoružani prijeći pred Go­spodom u zemlju kanaansku, ali neka nam u posjed pripadne baština naša s ove strane Jordana.« 33 I dade njima Mojsije — sinovima Gadovim i sinovima Rubenovim i polovici plemena Manašea, sina Josipova — kraljevstvo Sihona, kralja amorejskoga, i kraljevstvo Oga, kralja bašanskoga, zemlju s njezinim gradovima unutar granica, sve uokolo gradove one zemlje. 34 A sinovi Gadovi sagradiše Dibon i Atarot i Aroer, 35 i Atrot-Šofan i Jazer i Jogbehu, 36 i Bet-Nimru i Bet-Haran, gradove utvrđene, i torove za stada. 37 A sinovi Rubenovi sagradiše Hešbon i Eleale i Kirjataim, 38 i Nebo i Baal-Meon (imena su izmijenjena) i Sibmu. I nadjenuše druga imena gradovima što su ih sagradili. 39 A sinovi Makira, sina Manašeova, odu u Gilead pa ga zauzmu i protjeraju Amorejce koji bijahu u njemu. 40 I Mojsije dade Gilead Makiru, sinu Manašeovu, a on se u njemu nastani. 41 I Jair, sin Manašeov, ode te zauzme gradiće njihove, i prozva ih Havot-Jair. 42 I Nobah ode te zauzme Kenat i naselja njegova, i prozva ga svojim imenom — Nobah.