Ezra 2

23. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezra 2”.

1 Ovo su dakle sinovi one pokrajine koji su došli iz sužanjstva, prognanici što ih je Nabukodonosor, kralj babilonski, prognao u Babilon i koji su se vratili u Jeruzalem i Judu, svaki u svoj grad. 2 Oni koji su došli sa Zerubabelom: Ješua, Nehemija, Seraja, Reelaja, Mordokaj, Bilšan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Baana. Broj ljudi puka Izraelova: 3 sinova Paroševih — dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva, 4 sinova Šefatjinih — tri stotine sedamdeset i dva, 5 sinova Arahovih — sedam stotina sedamdeset i pet, 6 sinova Pahat-Moabovih, od sinova Ješuinih i Joabovih — dvije tisuće osam stotina i dvanaest, 7 sinova Elamovih — tisuću dvije stotine pedeset i četiri, 8 sinova Zatuovih — devet stotina četrdeset i pet, 9 sinova Zakajevih — sedam stotina i šezdeset, 10 sinova Banijevih — šest stotina četrdeset i dva, 11 sinova Bebajevih — šest stotina dvadeset i tri, 12 sinova Azgadovih — tisuću dvije stotine dvadeset i dva, 13 sinova Adonikamovih — šest stotina šezdeset i šest, 14 sinova Bigvajevih — dvije tisuće pedeset i šest, 15 sinova Adinovih — četiri stotine pedeset i četiri, 16 sinova Aterovih, od Ezekije — devedeset i osam, 17 sinova Becajevih — tri stotine dvadeset i tri, 18 sinova Jorinih — stotinu i dvanaest, 19 sinova Hašumovih — dvije stotine dvadeset i tri, 20 sinova Gibarovih — devedeset i pet, 21 sinova betlehemskih — stotinu dvadeset i tri, 22 ljudi iz Netofe — pedeset i šest, 23 ljudi iz Anatota — stotinu dvadeset i osam, 24 sinova azmavetskih — četrdeset i dva, 25 sinova kirjatarimovskih, kefirovskih i beerotskih — sedam stotina četrdeset i tri, 26 sinova ramskih i gapskih — šest stotina dvadeset i jedan, 27 ljudi iz Mikmasa — stotinu dvadeset i dva, 28 ljudi iz Betela i Aja — dvije stotine dvadeset i tri, 29 sinova nebovskih — pedeset i dva, 30 sinova Magbiševih — stotinu pedeset i šest, 31 sinova drugoga Elama — tisuću dvije stotine pedeset i četiri, 32 sinova Harimovih — tri stotine i dvadeset, 33 sinova lodskih, hadidskih i onskih — sedam stotina dvadeset i pet, 34 sinova jerihonskih — tri stotine četrdeset i pet, 35 sinova Senainih — tri tisuće šest stotina i trideset; 36 svećenika: sinova Jedajinih, od doma Ješuina — devet stotina sedamdeset i tri, 37 sinova Imerovih — tisuću pedeset i dva, 38 sinova Pašhurovih — tisuću dvije stotine četrdeset i sedam, 39 sinova Harimovih — tisuću i sedamnaest; 40 levita: sinova Ješuinih i Kadmielovih, od sinova Hodavjinih — sedamdeset i četiri; 41 pjevača: sinova Asafovih — stotinu dvadeset i osam. 42 Sinovi vratarâ: sinovi Šalumovi, sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akubovi, sinovi Hatitini, sinovi Šobajevi — u svemu stotinu trideset i devet. 43 Netinci: sinovi Cihini, sinovi Hasufini, sinovi Tabaotovi, 44 sinovi Kerosovi, sinovi Sijahini, sinovi Padonovi, 45 sinovi Lebanini, sinovi Hagabini, sinovi Akubovi, 46 sinovi Hagabovi, sinovi Šalmajevi, sinovi Hananovi, 47 sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajini, 48 sinovi Recinovi, sinovi Nekodini, sinovi Gazamovi, 49 sinovi Uzini, sinovi Paseahovi, sinovi Besajevi, 50 sinovi Asnini, sinovi Meunimovi, sinovi Nefusimovi, 51 sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufini, sinovi Harhurovi, 52 sinovi Baclutovi, sinovi Mehidini, sinovi Haršini, 53 sinovi Barkosovi, sinovi Siserini, sinovi Tamahovi, 54 sinovi Necjahovi, sinovi Hatifini. 55 Sinovi slugu Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Soferetovi, sinovi Perudini, 56 sinovi Jaalini, sinovi Darkonovi, sinovi Gidelovi, 57 sinovi Šefatjini, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Cebajimovi, sinovi Amijevi. 58 U svemu netinaca i sinova slugu Salomonovih — tri stotine devedeset i dva. 59 A ovo su oni koji su uzašli iz Tel-Melaha, Tel-Harše, Keruba, Adana i Imera, ali nisu mogli dokazati podrijetlo doma svojih otaca i potomstva njihova, potječu li oni od Izraela: 60 sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini — šest stotina pedeset i dva. 61 A od sinova svećeničkih: sinovi Habajini, sinovi Kocovi, sinovi Barzilaja, koji je za ženu uzeo jednu od kćeri Barzilaja Gileadovca pa se prozvao njihovim imenom. 62 Ovi su tražili svoj zapis među onima koji bijahu obuhvaćeni rodoslovljima, ali ga nisu našli. Zato su, kao nečisti, bili isključeni iz svećenstva. 63 A namjesnik im reče da ne jedu od najsvetijega sve dok ne ustane svećenik s Urimom i Tumimom. 64 Sav zbor zajedno brojio je četrdeset i dvije tisuće tri stotine šezdeset, 65 izuzimajući njihove sluge i sluškinje njihove, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Imali su i dvije stotine pjevača i pjevačica. 66 Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i šest, njihovih mazgi dvije stotine četrdeset i pet, 67 njihovih deva četiri stotine trideset i pet, a magaraca šest tisuća sedam stotina i dvadeset. 68 I kad su stigli u Dom Gospodnji, koji je u Jeruzalemu, neki od poglavara otačkih domova dragovoljno su davali za Dom Božji da bi ga podigli na njegovu mjestu. 69 U riznicu za posao dali su prema svojim mogućnostima: šezdeset i jednu tisuću drahmi zlata i pet tisuća mina srebra, te stotinu svećeničkih haljina. 70 Tako se svećenici i leviti i neki od puka i pjevači i vratari i netinci nastaniše u svojim gradovima, a sav Izrael u svojim gradovima.