Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Izlazak 14

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 14.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Kaži sinovima Izraelovim da se vrate i utabore pred Pi Ha-Hirotom, između Migdola i mora, ispred Baal-Cefona. Utaborite se nasuprot njemu, uz more. 3 Jer faraon će reći za sinove Izraelove: ‘Oni su zalutali u zemlji, zatvorila ih pustinja.’ 4 Tako ću otvrdnuti srce faraonu te će poći u potjeru za njima; i proslavit ću se nad faraonom i nad svom vojskom njegovom, kako bi spoznali Egipćani da sam jaGospod.« I oni tako učiniše. 5 I kad kralju egipatskomu dojaviše da je puk pobjegao, srce se faraona i slugu njegovih okrenulo protiv puka te rekoše: »Što smo to učinili? Ta pustili smo Izraela iz robovanja njegova!« 6 I upregnu on kola svoja pa povede puk svoj sa sobom. 7 Uze i šest stotina biranih kola, kao i sva ostala kola po Egiptu, te zapovjednike za svaka od njih. 8 I Gospod otvrdnu srce faraonu, kralju egipatskomu, te on krenu u potjeru za sinovima Izraelovim; a sinovi Izraelovi izađoše uzdignute pesnice. 9 Egipćani dakle krenuše u potjeru za njima — svi konji i kola faraonova, konjanici njegovi i vojska njegova. I stigoše ih dok su se utaborili uz more, kod Pi Ha-Hirota, ispred Baal-Cefona. 10 I kako se faraon približavao, sinovi Izraelovi podigoše oči svoje, kad gle: Egipćani idu za njima. I prestrašiše se silno. Tada sinovi Izraelovi zavapiše Gospodu. 11 Mojsiju pak rekoše: »Zar nije bilo grobova u Egiptu te si nas doveo da pomremo u pustinji? Što si nam time učinio što si nas izveo iz Egipta? 12 Nije li to ono što smo ti kazivali u Egiptu govoreći: ‘Pusti nas da služimo Egipćanima!’ Ta bolje nam je služiti Egipćanima nego u pustinji poginuti!« 13 A Mojsije reče puku: »Ne bojte se! Stojte čvrsto pa ćete vidjeti što će vam Gospod učiniti da vas danas spasi; jer Egipćane koje danas vidite, njih više nećete ponovo vidjeti dovijeka.14 Gospod će se boriti za vas, a vi budite mirni.« 15 I reče Gospod Mojsiju: »Što vapiješ k meni? Kaži sinovima Izraelovim neka idu dalje! 16 A ti podigni svoj štap pa ispruži ruku svoju nad morem i razdijeli ga, da sinovi Izraelovi mogu proći posred mora po suhu. 17 A ja ću, evo, Egipćanima otvrdnuti srce pa će poći za njima; proslavit ću se nad faraonom i nad svom vojskom njegovom, nad njegovim kolima i nad konjanicima njegovim.18 I spoznat će Egipćani da sam ja Gospod kad se proslavim nad faraonom, nad njegovim kolima i nad konjanicima njegovim.« 19 A anđeo Božji, koji je išao ispred tabora Izraelova, premjesti se i ode iza njih; i stup od oblaka premjesti se ispred njih i stade iza njih. 20 Tako dođe između tabora egipatskoga i tabora Izraelova te jednima bijaše oblak i tmina, a drugima rasvjetljivaše noć; tako jedni drugima svu noć ne mogoše prići. 21 Tada Mojsije ispruži ruku svoju nad more, a Gospod svu noć otpuhivaše more jakim istočnim vjetrom te isuši more i vode se razdijeliše. 22 I pođoše sinovi Izraelovi posred mora po suhu, a vode im bijahu kao zid zdesna i slijeva. 23 A Egipćani se dadoše u potjeru pa pođoše za njima posred mora: svi konji faraonovi, kola njegova i konjanici njegovi. 24 I dogodi se, za jutarnje straže, da Gospod pogleda iz stupa od ognja i oblaka na vojsku egipatsku, i smete vojsku egipatsku. 25 I raskinu kotače njihovih kola te su ih jedva tjerali. Tad rekoše Egipćani: »Bježimo od Izraelaca, jer Gospod se za njih bori protiv Egipćanâ!« 26 Tada Gospod reče Mojsiju: »Ispruži ruku svoju nad morem da se vode vrate na Egipćane, na kola njihova i na konjanike njihove.« 27 I ispruži Mojsije ruku svoju ponad mora, i more se u cik zore vrati u svoje korito dok su Egipćani bježali prema njemu. Tako Gospod otrese Egipćane usred mora. 28 I vode se vratiše i prekriše kola i konjanike — svu vojsku faraonovu koja je išla za njima u more; ne osta od njih nijedan. 29 A sinovi su Izraelovi hodili po suhu posred mora dok su im vode stajale kao zid zdesna i slijeva.30 Tako je Gospod u onaj dan spasio Izraela iz ruke egipatske. I Izrael vidje mrtve Egipćane na obali mora. 31 Pa kad Izrael vidje veliko djelo što ga učini Gospod nad Egipćanima, puk se poboja Gospoda i povjerova Gospodu i njegovu sluzi Mojsiju.


Komentiraj