Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Izlazak 24

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 24.

1 Tada reče Mojsiju: »Uzađi Go­spodu, ti i Aron, Nadab i Abihu i sedamdeset starješina Izraelovih, i poklonite se izdaleka. 2 I neka se Mojsije sâm primakne Gospodu, a oni neka se ne primiču; i puk neka s njim ne uzlazi.« 3 Onda Mojsije dođe te kaza puku sve riječi Gospodnje i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas i reče: »Sve riječi što ih Gospod reče vršit ćemo.« 4 I zapisa Mojsije sve riječi Gospodnje. A ujutro podrani i sagradi žrtvenik podno gore, i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izraelovih. 5 Onda posla mladiće sinova Izraelovih da prinesu paljenice i žrtvuju Gospodu junce kao žrtve pomirnice. 6 A Mojsije uhvati krv; i polovicu krvi ulije u posude, a polovicu izlije po žrtveniku. 7 Tada uze Knjigu saveza te je pročita puku na uši. A oni rekoše: »Sve što je Gospod rekao, izvršit ćemo i poslušati.« 8 Nato Mojsije uze krvi te poškropi puk i reče: »Evo krvi saveza što ga Gospod sklopi s vama na temelju svih ovih riječi.« 9 I uzađoše Mojsije i Aron, Nadab i Abihu i sedamdeset starješina Izraelovih, 10 te ugledaše Boga Izraelova. A pod nogama mu bijaše kao pločnik načinjen od safira, sjajem nalik na samo nebo. 11Ali na uglednike sinova Izraelovih nije ruku svoju pružio. Tako su vidjeli Boga, te su jeli i pili. 12 Onda Gospod reče Mojsiju: »Uzađi k meni na goru i ostani ondje; i dat ću ti kamene ploče sa zakonom i zapovijedima što sam ih napisao njima za pouku.« 13 I usta Mojsije sa svojim služnikom Jošuom te Mojsije uzađe na goru Božju. 14 A starješinama reče: »Čekajte nas ovdje dok se ne vratimo k vama. A s vama su, evo, Aron i Hur. Bude li tko imao kakvu razmiricu, neka se njima obrati.« 15 Tada Mojsije uzađe na goru, a goru prekri oblak. 16 I slava Gospodnja počivaše na gori Sinaj, i oblak je prekrivaše šest dana. A sedmoga dana Bog zovnu Mojsija isred oblaka. 17 A slava Gospodnja navrh gore bijaše očima sinova Izraelovih izgledom nalik ognju što proždire. 18 I uđe Mojsije usred oblaka te uzađe na goru. I bijaše Mojsije na gori četrdeset dana i četrdeset noći.


Komentiraj