Izlazak 25

30. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 25.

1 Tada Gospod prozbori Mojsiju govoreći: 2 »Kaži sinovima Izraelovim da pokupe prilog za me; od svakoga čovjeka koji dade dragovoljno, od srca, pokupite prilog za me. 3 A ovo je prilog što ćete ga pokupiti od njih: zlato i srebro i mjed, 4 pa modro i purpurno i grimizno predivo te lan i kozju dlaku, 5 zatim ovnujske kože crveno obojene i jazavčje kože i akacijino drvo; 6 ulje za svjetlo, mirodije za ulje pomazanja i za miomirisni kâd, 7 kamenje oniksa i kamenje koje će se umetnuti u oplećak i naprsnik. 8 I neka mi naprave svetište da mogu boraviti među njima. 9 Prema svemu što sam ti ja pokazao, prema uzorku tabernakula i uzorku svega namještaja u njemu, tako neka i naprave.« 10 »I neka naprave Kovčeg od akacijina drveta: dva i pol lakta dug te lakat i pol širok i lakat i pol visok.11 I obloži ga čistim zlatom, obloži ga iznutra i izvana, i načini mu zlatan vijenac uokolo. 12 I salij za nj četiri zlatna prstena pa ih stavi na četiri njegova ugla, tako da mu dva prstena budu s jedne strane, a dva prstena s njegove druge strane. 13 Napravi i motke od akacijina drveta i obloži ih zlatom. 14 Onda provuci motke kroz prstenove sa strana Kovčega da se Kovčeg na njima nosi. 15 Neka motke ostanu u prstenovima Kovčega, neka se iz njih ne izvlače. 16 A Svjedočanstvo što ću ti ga dati stavi u Kovčeg. 17 Napravi i Pomirilište od čistoga zlata: dva i pol lakta dugo te lakat i pol široko. 18 I napravi dva keruba (napravi ih od skovana zlata) s oba kraja Pomirilišta. 19 I napravi jednoga keruba na jednome kraju, a drugoga keruba na drugome kraju. Kerube napravite u jednom komadu s Pomirilištem na oba kraja njegova. 20 I neka kerubi budu raširenih krila uzgor, krilima svojim zaklanjajuć’ Pomirilište; a lica nek im gledaju jedno prema drugome, ali tako da lica kerubima budu okrenuta prema Pomirilištu. 21 I stavi Pomirilište odozgo na Kovčeg, a u Kovčeg stavi Svjedočanstvo što ću ti ga dati. 22 I tu ću se s tobom sastajati. A svrh Pomirilišta, između ona dva keruba koji su na Kovčegu svjedočanstva, govorit ću ti o svemu što sam ti zapovjedio za sinove Izraelove.« 23 »Napravi i stol od akacijina drveta: dva lakta dug i lakat širok te lakat i pol visok. 24 I obloži ga čistim zlatom i načini mu zlatan vijenac uokolo. 25 Uokolo mu načini i obod, širine dlana, a po obodu mu napravi zlatan vijenac unaokolo. 26 I napravi mu četiri zlatna prstena pa te prstenove stavi na četiri ugla koja su kod četiri noge njegove. 27 Prstenovi neka budu tik do oboda kao držači motaka za nošenje stola. 28 A motke napravi od akacijina drveta i obloži ih zlatom, da se stol na njima može nositi. 29 Napravi onda zdjele njegove i lonce njegove i kotlove njegove i kaleže njegove kojima će se lijevati ljevanice. Načini ih od čistoga zlata. 30 A na stol svagda preda me stavljaj prineseni kruh.« 31 »Napravi i svijećnjak od čistoga zlata, od zlata skovana neka svijećnjak bude napravljen: njegov stalak i grane njegove, njegove čaške, njegovi pupoljci i cvjetovi njegovi — neka budu u jednom komadu s njim. 32 I neka mu šest grana izbija sa strana: tri grane s jedne strane svijećnjaka, a tri grane s druge strane svijećnjaka. 33 Na jednoj grani neka budu tri čaške u obliku badema, s pupoljkom i cvijetom, a i na drugoj grani neka budu tri čaške u obliku badema, s pupoljkom i cvijetom. Tako neka bude za svih šest grana koje izbijaju iz svijećnjaka. 34 A na samome svijećnjaku neka budu četiri čaške u obliku badema, svaka sa svojim pupoljcima i svojim cvjetovima. 35 I jedan pupoljak neka bude ispod prvih dviju grana što izlaze iz njega, i drugi pupoljak ispod drugih dviju grana što izlaze iz njega, i treći pupoljak ispod trećih dviju grana što izlaze iz njega. Tako će to biti za svih šest grana što izlaze iz svijećnjaka. 36 Njihovi pupoljci i njihove grane neka budu u jednom komadu s njim. Sve neka bude skovano od čistoga zlata. 37 Napravi mu i sedam svjetiljaka, a svjetiljke mu namjesti tako da osvjetljuju prostor ispred njega. 38 I njegovi usekači i podlošci njihovi neka budu od čistoga zlata. 39 Od talenta čistoga zlata napravi i njega i sav taj pribor. 40 I gledaj da sve to napraviš prema uzorku što ti je pokazan na gori.«