Izlazak 28

2. 04. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 28.

1 »Ti onda između sinova Izraelovih dovedi k sebi Arona, brata svojega, i sinove njegove s njim da mi služe kao svećenici — Arona te sinove Aronove: Nadaba i Abihua, Eleazara i Itamara. 2 I napravi Aronu, bratu svojemu, svete haljine na čast i ures. 3 Ti onda prozbori svima koji su vješti, koje sam ispunio duhom mudrosti, da načine Aronu haljine da bi ga posvetili, kako bi mi služio kao svećenik. 4 A ovo su haljine što će ih napraviti: naprsnik i oplećak i plašt i vezenu košulju, turban i pâs. Neka tako naprave svete haljine za Arona, brata tvojega, i za sinove njegove, kako bi mi služio kao svećenik.« 5 »Neka dakle oni uzmu zlata te modra i purpurna i grimizna prediva i lana, 6 pa neka od zlata, od modra i purpurna i grimizna prediva te od upredena lana, umjetničkim vezom naprave oplećak. 7 Neka na njemu budu dvije poramenice pričvršćene za dva njegova kraja; tako će biti povezan. 8 A tkanica oplećka, koja je na njemu, neka bude načinjena od istoga kao i on: od zlata, od modra i purpurna i grimiz­na prediva te od upredena lana. 9 Onda uzmi dva kamena oniksa i na njih ureži imena sinova Izraelovih: 10 šest njihovih imena na jednome kamenu, a preostalih šest imena na drugome kamenu, prema njihovu rođenju. 11 Umješnošću rezbara kamena, kao što se urezuje na pečatnjak, urezat ćeš u ta dva kamena imena sinova Izraelovih. Optoči ih zlatnim pleterom 12 pa oba kamena stavi na poramenice oplećka kao spomen-kamenove na sinove Izraelove. Tako će Aron na oba svoja ramena nositi njihova imena pred Gospodomna spomen. 13 Napravi i zlatne pletere 14 i dva lančića od čistoga zlata. Načini ih kao opletene uzice pa te lančaste uzice pričvrsti za pletere.« 15 »Načini i naprsnik za sudovanje, umjetničkim vezom. Izvedi to kao i posao s oplećkom: načini ga od zlata, od modra i purpurna i grimizna prediva te od upredena lana. 16 Neka bude udvostručen u četvorinu; neka mu je pedalj u duljinu i pedalj u širinu. 17 A na njemu nanizaj nisku od kamenova, četiri reda kamenova. U prvome redu: rubin, topaz i smaragd; 18 a u drugome redu: tirkiz, safir i dijamant; 19 u trećemu pak redu: hijacint, ahat i ametist; 20 i u četvrtome redu: beril i oniks i jaspis. Neka budu ukovani u zlatne niske. 21 I neka tî kamenovi nose imena sinova Izraelovih — dvanaest, prema imenima njihovim — urezana kao na pečatnjaku, svaki sa svojim imenom, za dvanaest plemena. 22 A na naprsniku napravi lančiće, kao opletene uzice od čistoga zlata. 23 Napravi na naprsniku i dva zlatna prstena pa ta dva prstena stavi na dva kraja naprsnika. 24 Onda provuci dvije zlatne uzice kroz ta dva prstena koji su na krajevima naprsnika, 25 a druga dva kraja tih dviju uzica pričvrsti za ona dva pletera pa ih stavi na poramenice oplećka, njemu sprijeda. 26 I napravi dva zlatna prstena pa ih stavi na dva kraja naprsnika, na sam rub što je s unutarnje strane prema oplećku. 27 Napravi i druga dva zlatna prstena pa ih stavi odozdo na dvije poramenice oplećka, njemu sprijeda, uz njegov šav povrh tkanice oplećka. 28 I neka se naprsnik svojim prstenovima veže za prstenove oplećka modrom vrpcom, da bi bio iznad tkanice za oplećak i da se ne bi odvajao od oplećka. 29 Tako će Aron nositi imena sinova Izraelovih na naprsniku za sudovanje, ponad srca svojega, kad bude ulazio u Svetinju, na spomen pred Gospodom za svagda. 30 A u naprsnik za sudovanje stavi Urim i Tumim da bi oni bili na srcu Aronovu kad bude dolazio pred Gospoda. Tako će Aron na srcu svojemu nositi pred Gospoda prosudbu sinova Izraelovih za svagda.« 31 »A plašt za oplećak sav napravi od modroga prediva. 32 I na njegovu vrhu, na samoj sredini, neka bude otvor; uokolo tog otvora bit će izrađen otkan obrub, kao na otvoru oklopa, da se plašt ne prodere. 33 A na skutima mu napravi mogranje od modra i purpurna i grimizna prediva, sve uokolo skuta njegovih, a između njih zlatna zvonca sve uokolo: 34 zlatno zvonce pa mogranj, zlatno zvonce pa mogranj, na skutima plašta sve uokolo. 35 I neka bude na Aronu kad služi, da se čuje zvuk njegov kad ulazi u Svetinju pred Gospoda i kad izlazi; tako neće umrijeti. 36 Napravi i ploču od čistoga zlata i na njoj ureži kao što se urezuje na pečatnjak: Svet za Gospoda. 37 I učvrsti je modrom vrpcom da stoji na turbanu; neka stoji na prednjici turbana. 38 I neka bude na čelu Aronovu da bi Aron ponio bezakonje svetih prinosa što ih posvetiše sinovi Izraelovi u svim svojim svetim darovima; i bit će svagda na čelu njegovu da bi oni bili primljeni pred Gospodom. 39 Onda satkaj košulju od lana; napravi od lana i turban, i pâs neka bude tkalački uradak. 40 I napravi košulje Aronovim sinovima, napravi za njih i pasove. I napravi im kape, na čast i ures. 41 I odjeni u njih Arona, brata svojega, i sinove njegove s njim. Onda ih pomaži te ih rukopoloži i posveti ih da mi služe kao svećenici. 42 Napravi za njih i lanene gaće, da se pokrije golo tijelo. Neka sežu od bokova do stegna. 43 I neka ih nose Aron i sinovi njegovi kad ulaze u Šator sastanka ili kad pristupaju žrtveniku da bi služili u Svetinji, da ne navuku na se krivnju i umru. To neka bude odredba vječna za nj i za potomstvo njegovo poslije njega.«

Leave a Comment