Izlazak 6

11. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 6.

1 Tada Gospod reče Mojsiju: »Sad ćeš vidjeti što ću učiniti faraonu! Jer pod rukom jakom on će ih pustiti i pod rukom jakom iz svoje će ih zemlje istjerati.« 2 I prozbori Bog Mojsiju; i reče mu: »Ja sam Gospod. 3 I objavio sam se Abrahamu, Izaku i Jakovu kao Bog Svemogući, ali pod svojim imenom — Gospod — njima se nisam očitovao. 4 I sklopio sam i savez svoj s njima da ću im dati zemlju kanaansku, zemlju u kojoj su boravili kao pridošlice. 5 Ta i ja sam čuo zapomaganje sinova Izraelovih što ih Egipćani drže u ropstvu te se spomenuh saveza svojega. 6 Zato kaži sinovima Izraelovim da sam ja Gospod; i izvest ću vas ispod bremena Egipćanâ i izbaviti vas iz ropstva njihova; i iskupit ću vas mišicom ispruženom i sudovima žestokim. 7 I uzet ću vas sebi za puk, i vama ću biti Bog. Tada ćete znati da sam ja, Gospod, Bog vaš, koji vas je izveo ispod bremena egipatskih. 8 I uvest ću vas u zemlju za koju se prisegoh da ću je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu; i dat ću je vama u baštinu. Ja sam Gospod.« 9 Mojsije tako i govoraše sinovima Izraelovim, ali oni Mojsija ne htjedoše slušati zbog potištena duha i teškoga ropstva. 10 Onda Gospod prozbori Mojsiju govoreći: 11 »Idi, kaži faraonu, kralju egipatskom, da pusti sinove Izraelove iz svoje zemlje.« 12 A Mojsije prozbori pred Gospodom govoreći: »Eno, sinovi Izraelovi nisu me poslušali, kako će me onda poslušati faraon kad sam ja neobrezanih usana?« 13 Nato Gospod progovori Mojsiju i Aronu, i dade im zapovijed za sinove Izraelove i faraona, kralja egipatskoga, da izvedu sinove Izraelove iz zemlje egipatske. 14 Ovo su poglavari u domovima otaca svojih. Sinovi Rubena, prvorođenca Izraelova, bijahu: Hanok i Palu, Hecron i Karmi. To su porodice Rubenove. 15 A sinovi Šimunovi bijahu: Jemuel i Jamin i Ohad i Jakin i Cohar i Šaul, sin Kanaanke. To su porodice Šimunove. 16 Ovo su pak imena sinova Levijevih prema njihovim naraštajima: Geršon i Kehat i Merari; a godina života Levijeva bijaše stotinu trideset i sedam godina. 17 Sinovi Geršonovi bijahu: Libni i Šimi, po svojim rodovima. 18 Kehatovi pak sinovi bijahu: Amram i Jichar i Hebron i Uziel; a godina života Kehatova bijaše stotinu trideset i tri godine. 19 A sinovi Merarijevi bijahu: Mahli i Muši. Ovo su rodovi Levijevi prema njihovim naraštajima. 20 I Amram uze za ženu svoju tetku Jokebedu, a ona mu rodi Arona i Mojsija. A godina života Amramova bijaše stotinu trideset i sedam godina. 21 Jicharovi pak sinovi bijahu: Korah i Nefeg i Zikri. 22 A sinovi Uzielovi bijahu: Mišael i Elcafan i Sitri. 23 I uze Aron sebi za ženu Elišebu, kćer Aminadabovu, sestru Nahšonovu, a ona mu rodi Nadaba i Abihua, Eleazara i Itamara. 24 Korahovi pak sinovi bijahu: Asir i Elkana i Abiasaf. To su rodovi Korahovaca. 25 A Eleazar, sin Aronov, uze sebi za ženu jednu od kćeri Putielovih i ona mu rodi Pinhasa. To su bili poglavari levitskih otačkih domova prema njihovim rodovima. 26 To je onaj Aron i Mojsije kojima je Gospod rekao: »Izvedite sinove Izraelove iz zemlje egipatske po njihovim vojskama.« 27 To su oni koji govorahu faraonu, kralju egipatskomu, da izvede sinove Izraelove iz Egipta, taj Mojsije i Aron. 28 I dogodi se, u dan kad je Gospod govorio Mojsiju u zemlji egipatskoj, 29 da Gospod prozbori Mojsiju govoreći: »Ja sam Gospod. Kaži faraonu, kralju egipatskomu, sve što sam ja tebi kazao.« 30 Ali Mojsije reče pred Gospodom: »Gle, ja sam neobrezanih usana, kako će me onda faraon poslušati?«

Leave a Comment