Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Izlazak 7

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 7.

1 A Gospod reče Mojsiju: »Gledaj, nametnut ću te faraonu kao boga, a Aron, brat tvoj, bit će tvoj prorok. 2 Ti ćeš govoriti sve što ti zapovjedim, a tvoj brat Aron govorit će faraonu neka iz svoje zemlje pusti sinove Izraelove. 3 Ali ja ću otvrdnuti srce faraonovo te ću umnožiti svoje znake i čudesa svoja u zemlji egipatskoj. 4 I kako vas faraon neće poslušati, stavit ću ruku svoju na Egipat te ću sudovima žestokim izvesti vojske svoje — puk svoj, sinove Izraelove — iz zemlje egipatske. 5 Tako će Egipćani spoznati da sam ja Gospod — kad ispružim ruku svoju nad Egiptom i izvedem isred njih sinove Izraelove.« 6 Mojsije i Aron to i učiniše: kako im Gospod zapovjedi, tako učiniše. 7 A Mojsiju je bilo osamdeset godina, Aronu pak osamdeset i tri godine kad su pregovarali s faraonom. 8 I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: 9 »Kad vam faraon prozbori govoreći: ‘Izvedite za se kakvo čudo!’, onda reci Aronu: ‘Uzmi svoj štap i baci ga pred faraona!’ — i pretvorit će se u zmiju.« 10 I dođu Mojsije i Aron k faraonu te učine tako kako im Gospod zapovjedi. I Aron baci svoj štap pred faraona i pred sluge njegove, a on se pretvori u zmiju. 11 Nato i faraon dozove mudrace i vračare, pa i tî čarobnjaci egipatski svojim vračarijama učine isto: 12 i baci svaki svoj štap, a oni se pretvore u zmije. Ali Aronov štap proguta njihove štapove. 13 No faraonovo srce bijaše tvrdokorno te ih on ne htjede poslušati, kao što je Gospod i govorio. 14 Tada Gospod reče Mojsiju: »Faraonovo je srce okorjelo, on odbija pustiti puk. 15 Ujutro pođi k faraonu. Gle, on će izaći na vodu, a ti stani na obalu rijeke da se sretneš s njime; i uzmi u ruku svoju štap što se bio prometnuo u zmiju. 16 I reci mu: Gospod, Bog Hebrejâ, poslao me k tebi govoreći: ‘Pusti moj puk da mi služi u pustinji.’ A ti, evo, sve dosad ne posluša. 17 Ovako govori Gospod: ‘Ovime ćeš spoznati da sam ja Gospod: po vodi koja je u rijeci ja ću, evo, štapom što mi je u ruci udariti, iona će se pro­metnuti u krv. 18 I uginut će ribe koje su u rijeci, i rijeka će se usmrdjeti; i gadit će se Egipćanima piti vodu iz rijeke.’« 19 I reče Gospod Mojsiju: »Reci Aronu: ‘Uzmi svoj štap i ispruži ruku svoju nad vodama egipatskim: nad njihovim rijekama, nad njihovim prokopima te nad njihovim jezerima i stjecištima voda njihovih, da se pretvore u krv. I bit će krvi po svoj zemlji egipatskoj, čak i u drvenim i kamenim posudama.’« 20 Mojsije i Aron i učiniše tako kako im je Gospod zapovjedio: i podiže štap te udari po vodi koja bijaše u rijeci, naoči faraonu i naoči slugama njegovim. I sva voda koja bijaše u rijeci prometnu se u krv. 21 I uginuše ribe što bijahu u rijeci, i rijeka se usmrdje te Egipćani ne mogahu piti vode iz rijeke. I bijaše krvi po svoj zemlji egipatskoj. 22 Ali čarobnjaci egipatski svojim čaranjima učiniše isto. I faraonovo srce bijaše tvrdokorno te ih on ne htjede poslušati, kao što je i Gospod govorio. 23 Tada se faraon okrene i ode kući svojoj; i ne uze ni to k srcu svojemu. 24 A svi Egipćani kopali su oko rijeke tražeći vodu za piće, jer nisu mogli piti vodu iz rijeke. 25 I navrši se sedam dana kako je Gospodudario rijeku.


Komentiraj