Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Jošua 10

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 10”.

1 I dogodi se, kad Adoni-Cedek, kralj jeruzalemski, ču da je Jošua osvojio Aj i zatro ga — kako je učinio s Jerihonom i njegovim kraljem, tako je učinio i s Ajem i njegovim kraljem — i da su stanovnici Gibeona sklopili mir s Izraelom te ostali među njima, 2 da se silno uplaši, jer Gibeon bijaše velik grad, kao jedan od kraljevskih gradova, i jer on bijaše veći od Aja, a svi njegovi ljudi bijahu junaci. 3 Zato Adoni-Cedek, kralj jeruzalemski, poruči Hohamu, kralju hebronskom, i Piramu, kralju jarmutskom, i Jafiji, kralju lakiškom, i Debiru, kralju eglonskom, govoreći: 4 »Uzađite k meni i pomozite mi da udarimo na Gibeon, jer je sklopio mir s Jošuom i sa sinovima Izraelovim.« 5 Tada se petorica kraljeva amorejskih — kralj jeruzalemski, kralj hebronski, kralj jarmutski, kralj lakiški, kralj eglonski — udruži i pođe, te se oni i svi tabori njihovi utaboriše kod Gibeona pa zavojštiše protiv njega. 6 Stoga ljudi Gibeonci poručiše Jošui u tabor kod Gilgala govoreći: »Ne skidaj ruku svoju sa svojih slugu. Uzađi žurno k nama i spasi nas i pomozi nam, jer se svi kraljevi amorejski koji žive u gorju skupiše protiv nas.« 7 Nato Jošua pođe iz Gilgala, on i sav bojni puk s njime, i svi hrabri junaci. 8 A Gospod reče Jošui: »Ne boj ih se, jer sam ih predao u tvoje ruke; nitko od njih neće opstati pred tobom.« 9 I Jošua krene na njih iznenada pošto je svu noć išao iz Gilgala. 10 I Gospod ih smete pred Izraelom te ih kod Gibeona udari velikim pomorom; i gonio ih je putem što vodi u Bet-Horon pa ih tukao sve do Azeke i do Makede. 11 I dogodi se, dok su bježali pred Izraelom, abijahu oni na bethoronskoj padini, da je Gospod na njih s neba bacao veliko kamenje sve do Azeke te su ginuli; više je bilo onih koji su poginuli od kamene tuče nego onih koje su mačem pobili sinovi Izraelovi. 12 Tad Jošua prozbori Gospodu, u dan kad je Gospod izručio Amorejce pred sinove Izraelove, te Izraelu naoči reče: »Stani, sunce, iznad Gibeona, i mjeseče, iznad dola Ajalona! 13 I stade sunce i zaustavi se mjesec sve dok se narod nije osvetio neprijateljima svojim. Nije li to zapisano u knjizi Jašarovoj? I stade sunce nasred neba, i nije se žurilo zaći cio dan. 14 I nije bilo dana poput onoga, ni prije njega ni poslije njega, da bi Gospod poslušao glas čovječji; jer Gospod se borio za Izrael. 15 Potom se Jošua i sav Izrael s njime vrati u tabor kod Gilgala. 16 A ona petorica kraljeva utekoše i sakriše se u špilju Makedu. 17 A Jošui bî dojavljeno govoreći: »Petorica kraljeva nađena je skrivena u špilji kod Makede.« 18 Nato Jošua reče: »Navaljajte velike kamenove na otvor špilje i postavite uz nju ljude da ih čuvaju. 19 A vi se ne zaustavljajte, nego pođite za svojim neprijateljima i tucite ih s leđa. Ne dajte im da uđu u svoje gradove jer vam ih je Gospod, Bog vaš, predao u ruke.« 20 I dogodi se, kad ih Jošua i sinovi Izraelovi prestadoše tući tim veoma teškim pomorom, dok ih ne dotukoše, da preživjeli među njima koji su preostali uđoše u utvrđene gradove. 21 I sav se puk vrati u miru u tabor k Jošui u Makedu. Nitko ne maknu jezikom svojim na sinove Izraelove. 22 Tada reče Jošua: »Otvorite ulaz u špilju i izvedite mi iz špilje onu petoricu kraljeva.« 23 Tako i učiniše; izvedoše dakle k njemu onu petoricu kraljeva iz špilje: kralja jeruzalemskog, kralja hebronskog, kralja jarmutskog, kralja lakiškog i kralja eglonskog. 24 I dogodi se, kad te kraljeve izvedoše k Jošui, da Jošua pozove sve ljude Izraelce i reče zapovjednicima ratnikâ koji su išli s njim: »Priđite! Stavite noge svoje na vratove ovih kraljeva!« A oni priđoše i staviše svoje noge na njihove vratove. 25 Tada im Jošua reče: »Ne bojte se i ne strahujte; budite jaki i odvažni jer ovako će Gospod učiniti sa svim vašim neprijateljima protiv kojih se vi budete borili.« 26 I nakon toga ih Jošua udari i pobije ih, pa ih objesi na pet stabala; i na tim stablima ostadoše visjeti do večeri. 27 I dogodi se, u vrijeme zalaska sunca, da Jošua zapovjedi te ih skidoše sa stabala, pa ih baciše u onu špilju u koju se bijahu sakrili i navališe na otvor špilje velike kamenove, koji ostadoše ondje sve do današnjega dana. 28 Onoga dana Jošua osvoji i Makedu; i potuče je oštricom mača i zatre kralja njezina — njih i svaku dušu koja bijaše u njoj. Nikoga živa ne ostavi. A s kraljem makedskim učini kao što učini i s kraljem jerihonskim. 29 Potom Jošua i sav Izrael s njim ode iz Makede u Libnu te zavojšti protiv Libne. 30 Ali Gospod i nju i kralja njezina predade Izraelu u ruke; i on potuče oštricom mača nju i svaku dušu koja bijaše u njoj. Nikoga živa u njoj ne ostavi. A s kraljem njezinim učini kao što učini i s kraljem jerihonskim. 31 Onda Jošua i sav Izrael s njim ode iz Libne u Lakiš te se kod njega utabori i zavojšti protiv njega. 32 Gospod i Lakiš predade Izraelu u ruke, i on ga osvoji drugi dan; i potuče oštricom mača njega i svaku dušu koja bijaše u njemu, sve onako kako učini i s Libnom. 33 Nato Horam, kralj gezerski, uzađe da bi pomogao Lakišu, ali je Jošua njega i sav njegov puk tukao dok mu nitko ne osta živ. 34 Potom Jošua i sav Izrael s njim iz Lakiša ode u Eglon te se kod njega utaboriše i zavojštiše protiv njega. 35 I osvojiše ga još onoga dana te ga potukoše oštricom mača. I onoga su dana zatrli svaku dušu koja bijaše u njemu, sve onako kako učiniše i s Lakišem. 36 Onda Jošua i sav Izrael s njim iz Eglona uzađe u Hebron te zavojštiše protiv njega. 37 I osvojiše ga i potukoše oštricom mača njega i kralja njegova i sve gradove njegove i svaku dušu koja bijaše u njemu. Nikoga živa ne ostavi, sve onako kako učini i Eglonu, te zatre njega i svaku dušu koja bijaše u njemu. 38 Tada Jošua i sav Izrael s njim okrene prema Debiru i zavojšti protiv njega. 39 Osvoji i njega i kralja njegova i sve gradove njegove; i potukoše ih oštricom mača te zatriješe svaku dušu koja bijaše u njemu. Ne ostavi nikoga živa. Kako učini s Hebronom, tako učini i s Debirom i kraljem njegovim, kao što učini i s Libnom i kraljem njezinim. 40 Tako Jošua potuče svu onu zemlju: gorje i Jug i nizinu i obronke, i sve kraljeve njihove. Ne ostavi nikoga živa, nego zatre sve što diše, kao što zapovjedi Gospod, Bog Izraelov. 41 I potuče ih Jošua od Kadeš-Barnee pa do Gaze, i svu zemlju gošensku pa do Gibeona. 42 I sve one kraljeve i zemlju njihovu Jošua osvoji ujedanput, jer se Gospod, Bog Izraelov, borio za Izraela. 43 Tada se Jošua i sav Izrael s njim vrati u tabor kod Gilgala.