Jošua 12

1. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 12”.

1 A ovo su kraljevi zemaljski koje su potukli sinovi Izraelovi te zaposjeli njihovu zemlju onkraj Jordana prema sunčevu izlasku, od potoka Arnona do gore Hermona i svu ravan na istoku: 2 Sihon, kralj amorejski, koji je živio u Hešbonu i vladao od Aroera, što je na obali potoka Arnona, baš od sredine toga potoka, i polovicom Gileada pa do potoka Jaboka, međe sinova Amonovih; 3 i od ravni do Kinerotskog mora na istoku pa do mora u ravni, Slanoga mora, istočno, prema Bet-Ješimotu, te na jugu podno obronaka Pisge. 4 Zatim područje Oga, kralja bašanskoga, koji je ostatak divova što su boravili u Aštarotu i u Edreju. 5 A on je vladao nad gorom Hermonom i nad Salkom i nad svim Bašanom, sve do međe Gešurovaca i Maakatovaca, te nad polovicom Gileada, sve domeđe Sihona, kralja hešbonskoga. 6 Njih su Mojsije, sluga Gospodnji, i sinovi Izraelovi potukli; a tu zemlju Mojsije, sluga Gospodnji, dade u baštinu Rubenovcima i Gadovcima i polovici plemena Manašeova. 7 A ovo su kraljevi zemaljski što ih potuče Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana prema zapadu, od Baal-Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka što se diže prema Seiru; a tu zemlju Jošua dade u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima, 8 u gorju i u nizini i u ravni i po obroncima i u pustinji i na Jugu — zemlju Hetita, Amorejaca i Kanaanaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca: 9 jerihonski kralj, jedan; kralj Aja, što je pokraj Betela, jedan; 10 jeruzalemski kralj, jedan; hebronski kralj, jedan; 11 jarmutski kralj, jedan; lakiški kralj, jedan; 12 eglonski kralj, jedan; gezerski kralj, jedan; 13 debirski kralj, jedan; gederski kralj, jedan; 14 hormski kralj, jedan; aradski kralj, jedan; 15 kralj Libne, jedan; adulamski kralj, jedan; 16 makedski kralj, jedan; betelski kralj, jedan; 17 tapuaški kralj, jedan; heferski kralj, jedan; 18 afečki kralj, jedan; lašaronski kralj, jedan; 19 madonski kralj, jedan; hacorski kralj, jedan; 20 šimron-meronski kralj, jedan; akšafski kralj, jedan; 21 taanački kralj, jedan; megidski kralj, jedan;22 kedeški kralj, jedan; kralj Jokneama na Karmelu, jedan; 23 dorski kralj, na uzvišicama Dora, jedan; kralj narodâ u Gilgalu, jedan; 24 tircki kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj.