Jošua 13

2. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 13”.

1 A Jošua bijaše ostario, zašao u godine. I reče mu Gospod: »Ti si ostario, zašao u godine, a preostalo je još veoma mnogo zemlje koju treba zaposjesti. 2 Ovo je zemlja što je još preostala: sve filistejske pokrajine i sve gešurovske,3 od Šihora, što je pred Egiptom, pa do međe Ekrona na sjeveru (smatra se kanaanskom); pet knezova filistejskih: Gažani i Ašdođani, Aškelonjani, Gitijci i Ekronjani, te Avijci 4 na jugu; sva zemlja kanaanska i Meara što pripada Sidoncima sve do Afeka, do amorejske međe; 5 zatim zemlja Gebalaca i sav Libanon prema sunčevu istoku, od Baal-Gada podno gore Hermona do ulaza u Hamat. 6 Sve stanovnike gorja, od Libanona do Misrefot-Maima i sve Sidonce, njih ću ja protjerati ispred sinova Izraelovih; samo je razdijeli Izraelu u baštinu, kao što sam ti zapovjedio. 7 Zato sad razdijeli ovu zemlju u baštinu deveterim plemenima i polovici plemena Manašeova.« 8 S drugom polovicom plemena Rubenovci i Gadovci primiše svoju baštinu koju im je Mojsije dao onkraj Jordana, prema istoku, kako im već dade Mojsije, sluga Gospodnji: 9 od Aroera što je na obali potoka Arnona i grada što je na sredini potoka, te svu medepsku visoravan do Dibona, 10 i sve gradove Sihona, kralja amorejskoga, koji je kraljevao u Hešbonu, sve do međe sinova Amonovih; 11 zatim Gilead, te među Gešurovaca i Maakatovaca, i svu goru Hermon i sav Bašan do Salke; 12 u Bašanu sve kraljevstvo Oga, koji je kraljevao u Aštarotu i u Edreju (on je preostao od ostatka divova); jer Mojsije ih potuče te ih protjera. 13 Ali sinovi Izraelovi nisu protjerali Gešurovce ni Maakatovce; stoga Gešurovci i Maakatovci ostadoše među Izraelom sve do današnjega dana. 14 Samo plemenu Levijevu ne dade baštine: žrtve ognjene u čast Gospodu, Bogu Izraelovu — to je njegova baština, kako im je obrekao. 15 Tako Mojsije dade baštinu plemenu sinova Rubenovih po njihovim rodovima. 16 A njihovo područje bijaše od Aroera, što je na obali potoka Arnona, i grada što je na sredini potoka, te sva visoravan kod Medebe; 17 Hešbon i svi njegovi gradovi koji su na visoravni: Dibon i Bamot-Baal i Bet-Baal-Meon 18 i Jahca i Kedemot i Mefaat 19 i Kirjataim i Sibmu i Ceret-Šahar na gori u dolini; 20 i Bet-Peor i obronke Pisge i Bet-Ješimot 21 i sve gradove na visoravni i sve kraljevstvo Sihona, kralja amorejskoga, koji je kraljevao u Hešbonu, kojega Mojsije potuče kao i glavare midjanske: Evija i Rekema i Cura i Hura i Rebu, knezove Sihonove koji su živjeli u toj zemlji. 22 I Bileama, sina Beorova, proricatelja, pogubiše mačem sinovi Izraelovi zajedno sostalima koje su pobili. 23 A međa sinova Rubenovih bijaše Jordan sa svojom obalom. To je baština sinova Rubenovih po njihovim rodovima, gradovi i sela njihova. 24 Mojsije dade baštinu i plemenu Gadovu, sinovima Gadovim po njihovim rodovima. 25 A njihovo područje bijaše: Jazer i svi gradovi gileadski, te polovica zemlje sinova Amonovih, sve do Aroera što je usuprot Rabi; 26 zatim od Hešbona do Ramat-Micpea i Betonima, te od Mahanaima do debirske međe; 27 a u dolini: Bet-Haram i Bet-Nimra i Sukot i Cafon — ostatak kraljevstva Sihona, kralja hešbonskoga — s Jordanom kao međom, sve do kraja Kineretskoga mora onkraj Jordana prema istoku. 28 To je baština sinova Gadovih po njihovim rodovima, gradovi i sela njihova. 29 I polovici plemena Manašeova Mojsije dade baštinu; bijaše to dakle polovica plemena sinova Manašeovih po njihovim rodovima. 30 A njihovo područje bilo je od Mahanaima, sav Bašan, sve kraljevstvo Oga, kralja bašanskoga, i svi gradići Jairovi koji su u Bašanu — šezdeset gradova. 31 A polovica Gileada te Aštarot i Edrej, gradovi Ogova kraljevstva u Bašanu,pripadoše sinovima Makira, sina Manašeova — polovici sinova Makirovih po njihovim rodovima. 32 To supodručja što ih Mojsije razdijeli u baštinu na moapskim ravnima, onkraj Jordana, istočno od Jerihona. 33 Ali plemenu Levijevu Mojsije ne dade baštine; Gospod, Bog Izraelov, on je njihova baština, kako im je obrekao.