Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 13

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 13.

1 I prozbori Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: 2 »Ako se čovjeku na koži tijela njegova pojavi oteklina ili osip ili bjelkasta pjega pa nastane gubava rana na koži tijela njegova, neka se onda takav dovede svećeniku Aronu ili jednomu od njegovih sinova svećenikâ. 3 I neka svećenik pregleda ranu na koži tijela njegova; pa ako se dlaka na rani prometne u bijelo i rana naizgled bude dublja od kože tijela njegova, to je rana od gube. I pošto ga svećenik pregleda, neka ga proglasi nečistim. 4 Ako pak ta pjega na koži tijela njegova bude bijela, ali naizgled ne dublja od kože, a dlaka se na njoj prometne u bijelo, onda neka svećenik zatvori čovjeka koji ima tu ranu na sedam dana. 5 I neka ga svećenik pregleda sedmi dan; i gle, ako je rana u njegovim očima ostala neizmijenjena ali se rana nije proširila po koži, onda neka ga svećenik zatvori na još sedam dana. 6 I neka ga svećenik sedmoga dana opet pregleda; i gle, ako je rana potamnjela i nije se proširila rana po koži, onda neka ga svećenik proglasi čistim — to je samo osip. I pošto opere odjeću svoju, bit će čist. 7 No ako se osip proširi dalje po koži nakon što se ovaj pokazao svećeniku zarad svojega očišćenja, neka se ponovo pokaže svećeniku. 8 A svećenik neka pregleda; i gle,ako se osip proširio po koži, neka ga onda svećenik proglasi nečistim — to je guba. 9 Ako na čovjeku bude rana od gube, onda neka ga dovedu k svećeniku. 10 A svećenik neka ga pregleda; i gle, ako oteklina na koži bude bijela i dlaka se prometne u bijelo, sve da je i zdravo meso na oteklini, 11 to je zaostala guba na koži tijela njegova. Neka ga, stoga, svećenik proglasi nečistim; neka ga ne zatvara, jer taj je nečist. 12 Ako li guba izbije po koži te guba prekrije svu kožu onoga koji imaše ranu od glave njegove pa sve do nogu njegovih, sve što oči svećenikove vide, 13 onda neka svećenik razvidi; i gle, ako je guba prekrila sve tijelo njegovo, onda neka onoga koji imaše ranu proglasi čistim. Njemu se sve prometnulo u bijelo — on je čist. 14 Ali u dan kad se na njemu pokaže divlje meso, bit će nečist. 15 I kad svećenik ugleda divlje meso, neka ga proglasi nečistim; to divlje meso nečisto je — to je guba. 16 Ili ako se divlje meso promijeni i prometne u bijelo, onda neka dođe k svećeniku. 17 A svećenik neka ga pregleda; i gle, ako se rana prometne u bijelo, onda neka svećenik proglasi čistim onoga koji imaše ranu — taj je čist. 18 A kad se na tijelu, na koži njegovoj, pojavi čir te zacijeli, 19 a na mjestu gdje je bio čir pojavi se bije­la oteklina ili bijelocrvenkasta pjega, onda neka se to pokaže svećeniku 20 pa neka svećenik pregleda; i gle, ako je naizgled udubljenija od kože i dlaka se na njoj prometnula u bijelo, onda neka ga svećenik proglasi nečistim — to je rana od gube što je izbila u čiru. 21 Ali ako je svećenik pregleda, i gle — na njoj nema bijele dlake i nije udubljenija od kože, nego je potamnjela, onda neka ga svećenik zatvori na sedam dana; 22 pa ako se proširi dalje po koži, onda neka ga svećenik proglasi nečistim — to je gubava rana. 23 No ako bjelkasta pjega ostane na svom mjestu i ne proširi se, to je ožiljak od čira; neka ga, stoga, svećenik proglasi čistim. 24 Ili ako se na tijelu, na koži njegovoj, pojavi opeklina od vatre pa se ranjeno meso pretvori u bijelocrvenkastu ili bjelkastu pjegu, 25 onda neka to svećenik pregleda. I gle, ako se dlaka na bjelkastoj pjegi prometne u bijelo te naizgled bude dublja od kože, to je guba što je izbila iz opekline. Neka ga stoga svećenik proglasi ne­čistim; to je gubava rana. 26 Ali ako je svećenik pregleda, i gle — na bjelkastoj pjegi nema bijele dlake i nije udubljenija od kože nego je potamnjela, onda neka ga svećenik zatvori na sedam dana. 27 A sedmoga dana neka ga pregleda. Ako se pjega proširi dalje po koži, onda neka ga svećenik proglasi nečistim; to je gubava rana. 28 Ako pak bjelkasta pjega ostane na svom mjestu ali se ne proširi po koži nego potamni, to je oteklina od opekline. Neka ga, stoga, svećenik proglasi čistim — jer to je ožiljak od opekline. 29 Ako li se u čovjeka ili žene pojavi rana na glavi ili u bradi, 30 onda neka svećenik pregleda tu ranu. I gle, ako je ona naizgled dublja od kože a dlaka na njoj požutjela i otančala, onda neka ga svećenik proglasi nečistim. To je šuga, to jest guba na glavi ili bradi. 31 No ako svećenik pregleda tu ranu od šuge, i gle — naizgled nije dublja od kože i nema crne dlake u njoj, onda neka svećenik onoga koji ima ranu od šuge zatvori na sedam dana. 32 A sedmoga dana neka svećenik pregleda ranu: i gle, ako se šuga nije proširila i dlaka na njoj nije požutjela a šuga naizgled nije dublja od kože, 33 onda neka se oboljeli obrije, ali šugu neka ne brije; i neka svećenik šugavoga zatvori na drugih sedam dana. 34 A sedmoga dana neka ga svećenik ponovopregleda: i gle, ako se šuga nije proširila kožom i naizgled nije dublja od kože, onda neka ga svećenik proglasi čistim. A ovaj neka opere odjeću svoju i bude čist. 35 No ako se šuga proširi dalje po koži nakon njegova očišćenja, 36 onda neka ga svećenik pregleda: i gle, ako se šuga kožom proširila, neka svećenik ne traži požutjelu dlaku — taj je nečist. 37 Ali ako se u očima njegovim pokaže da je šuga stala i da je na njoj nikla crna dlaka, šuga je zacijeljela. On je čist i neka ga svećenik proglasi čistim. 38 Ako se pak u kojega čovjeka ili žene pojave pjege na koži tijela njihova, i to bijele pjege, 39 neka ih onda svećenik pregleda: i gle, ako su te pjege na koži tijela njihova tamnobijele, to je osip što je izbio po koži — taj je čist. 40 I ako čovjeku opadne kosa s glave njegove, on je plješiv,ali je on čist. 41 I ako mu sprijeda i sa strane opadne kosa s glave njegove, on je plješiv po čelu, ali je on čist. 42 No ako se po plješivu zatiljku ili po plješivu čelu pojavi bijelocrvenkasta rana, to je guba što je izbila na njegovu plješivu zatiljku ili na njegovu plješivu čelu. 43 Neka ga onda svećenik pregleda: i gle, ako oteklina od rane na njegovu plješivu zatiljku ili na njegovu plješivu čelu bude bijelocrvenkasta, naizgled kao guba na koži tijela, 44 taj je čovjek ogubavio, on je nečist. Neka ga svećenik svakako proglasi nečistim — njegova je rana na glavi njegovoj. 45 A gubavcu u kojega bude rana neka se razdere odjeća njegova i neka mu glava bude raskrivena, a brkove nek prekrije pa neka viče: ‘Nečist! Nečist!’ 46 Sve dane dok na njemu bude rana bit će nečist. On je nečist, neka stanuje nasamo, izvan tabora nek mu nastan bude.« 47 »Bude li i haljina na sebi imala zarazu gube, bilo da jevunena haljina ili lanena haljina, 48 bilo na osnovi ili na potki od lana ili vune, bilo na koži ili na bilo čemu izrađenom od kože, 49 pa ako zaraza bude zelenkasta ili crvenkasta — na haljini ili koži, ili na osnovi ili potki, ili na bilo kakvu predmetu od kože — to je zaraza od gube i ima se pokazati svećeniku. 50 Neka onda svećenik pregleda zarazu i zatvori predmet na kojemu je zaraza na sedam dana. 51 A sedmoga dana neka pregleda zarazu; ako se zaraza proširila po haljini — bilo po osnovi ili potki, bilo po koži ili kojemu god predmetu načinjenu od kože — ta je zaraza zloslutna guba. To je nečisto. 52 Zato neka tu haljinu — bilo osnovu bilo potku, od vune ili lana — ili bilo koji predmet od kože na kojemu je zaraza, spali. To je, naime, zloslutna guba — ognjem neka se spali. 53 Ali ako svećenik pregleda, i gle — zaraza se nije proširila po haljini, bilo po osnovi bilo potki, niti po bilo kojemu predmetu od kože, 54 onda neka svećenik zapovjedi da se ono na čemu je zaraza opere pa neka to zatvori na drugih sedam dana. 55 Neka svećenik pregleda zarazu i nakon što je se opere; i gle, ako zaraza nije promijenila svoj izgled premda se nije proširila, to je nečisto. Ognjem ga spali. To je izjedeno, bilo da je iznutra ili izvana. 56 Ako pak svećenik pregleda, i gle — zaraza je potamnjela nakon što je oprana, neka to onda izdere iz haljine — bilo iz osnove ili iz potke — ili iz kože. 57 No ako se opet pojavi na haljini — bilo na osnovi bilo na potki — ili na bilo kojemu predmetu od kože, to je izbila guba. Ono na čemu je zaraza ognjem spali. 58 A ako zaraza nestane s haljine — bilo s osnove bilo s potke — ili s bilo kojeg predmeta od kože što si ih bio oprao, onda ih operi i drugi put, i bit će čisti.« 59 Ovo su zakoni za zarazu gube na haljini od vune ili lana — bilo u osnovi bilo u potki — ili na bilo kojemu predmetu od kože da ih se proglasi čistim ili da ih se proglasi nečistim.