Jutarnji stih

Naše odluke određuju našu sudbinu

“Neki se put čini čovjeku prav, a na kraju vodi k smrti.” (Izreke 16,25)
Načela Božjeg karaktera bila su trajna osnova obrazovanja nebeskih anđela. To su bila načela dobrote, milosti i ljubavi. Svi koji su zauzimali položaj povjerenja i sile morali su prepoznati i dobrovoljno prihvatiti jasno svjetlo. Morali su prihvatiti Božja načela i pokazivanjem istine, pravednosti i dobrote, uvjeriti sve koji Mu služe da je to jedina sila koju treba primijeniti. Prisila se nikad ne smije primijeniti. … Ta načela trebaju biti veliki temelj obrazovanja i odgoja u svakoj ustanovi na Zemlji. Pravila koja je Bog dao trebaju se primjenjivati i poštovati u svakoj crkvi. Bog je to zapovjedio. Njegova vlast treba biti moralna. Ništa ne treba raditi pod prisilom. Istina mora biti vladajuća sila. Sva služba treba se odvijati dragovoljno i iz ljubavi prema Bogu. Svi koji imaju čast da se nalaze na utjecajnom položaju trebaju predstavljati Boga, jer obavljanjem svoje službe oni djeluju u Njegovo ime. … Sotonino istupanje protiv Božje vladavine i njegova obrana onih koji su stali na njegovu stranu, sastoji se u neprekidnom iznošenju optužbi protiv Boga. To gunđanje i prigovaranje bilo je potpuno neosnovano. Pa ipak, Bog mu je dopustio da razradi svoju teoriju. On je mogao riješiti problem Sotone i njegovih pristaša isto tako lako kao što netko može uzeti oblutak i baciti ga na zemlju. Ali time bi napravio presedan i pokrenuo nasilje među ljudima koje se preko načela prisile u tolikoj mjeri pokazuje u našem svijetu. Gospodnja načela nisu takva. Sva načela prisile nalaze se pod Sotoninom vlašću. Bog ne radi na takav način. On nikad ne bi dao ni najmanji povod nekom čovjeku da se postavi kao bog nad drugim ljudskim bićem i da mu nanosi duševnu ili tjelesnu patnju. To načelo je u potpunosti Sotonina tvorevina. … Na nebeskom vijeću odlučeno je da se mora djelovati prema načelima koja neće odmah slomiti Sotoninu silu, jer je Njegova (Božja) namjera bila da stvari postavi na vječni temelj. … Božji poredak morao se usporediti s novim poretkom koji je uspostavljen na osnovi Sotoninih planova. Iskvarena načela Sotonine vladavine moraju se razotkriti. Načela pravednosti izražena u Božjem zakonu moraju se pokazati kao nepromjenjiva, vječna, savršena. (Manuscript 57, 1896.; Manuscript Releases, sv. 18, 360,361)


Komentiraj