Nevidljivi

20. 10. 2023.

“Jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi.” (1. Ivanova 4,20)

Nakon Kristova uzašašća Ivan se pokazao kao pouzdan,  ozbiljan radnik za Učitelja. S ostalim je učenicima doživio izlijevanje Duha na Pedesetnicu pa je sa svježom gorljivošću i snagom nastavio govoriti narodu riječi života nastojeći njihove misli povesti k Nevidljivome. Bio je silan propovjednik, gorljiv i veoma ozbiljna nastupa. Predivnim jezikom i zvučnim glasom govorio je o Kristovim riječima i djelima tako da je utjecao na srca onih koji su ga slušali. Jednostavnost njegovih riječi, uzvišena snaga istina koje je iznosio i žar koji je obilježavao njegovo poučavanje omogućili su da bude uspješan među svim društvenim slojevima.

Apostolov život bio je u skladu s njegovim naučavanjem. Ljubav prema Kristu, koja je gorjela u njegovom srcu, poticala ga je da se ozbiljno, neumorno trudi za bližnje, posebno za svoju braću u kršćanskoj Crkvi.

Krist je od prvih učenika tražio da ljube jedan drugoga kao što je On njih ljubio. Tako su trebali objaviti svijetu da se u njima oblikovao Krist, nada slave. “Novu vam zapovijed dajem”, rekao je. “Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga.” (Ivan 13,34) Učenici nisu mogli razumjeti ove riječi u vrijeme kad su bile izgovorene, ali nakon što su bili očevici Kristova stradanja, nakon Njegova raspeća, uskrsnuća i uzašašća na Nebo i nakon što je na Pedesetnicu na njih bio izliven Duh Sveti, bolje su razumjeli Božju ljubav i narav ljubavi koju moraju imati jedan prema drugome. Tada je Ivan mogao reći ostalim učenicima: “Po tomu smo spoznali ljubav što je on za nas dao svoj život. Tako i mi moramo dati svoj život za svoju braću.” (1. Ivanova 3,16)

Nakon silaska Duha Svetoga, kad su učenici pošli navješćivati život Spasitelja, njihova jedina želja bila je spasenje duša. Uživali su u ugodnoj zajednici sa svetima. Bili su obzirni, brižljivi, nesebični, spremni na svaku žrtvu radi istine. (Djela apostolska, str. 344,345)

Za razmišljanje: Kako mogu svjedočiti svim slojevima ljudi kao što je činio apostol Ivan?