Onaj koji vječno postoji

16. 01. 2023.

“Isus im odvrati: Zaista, zaista, kažem vam, prije nego je Abraham bio, Ja Jesam.” (Ivan 8,58)

Abraham je od Boga naučio najveću pouku koja je ikada dana smrtniku. Njegova je molitva da vidi Krista prije svoje smrti uslišana. On je vidio Krista; vidio je sve što jedan smrtnik može vidjeti i ostati živ. Svojim potpunim predanjem mogao je razumjeti viđenje o Kristu koje mu je dano. Njemu je pokazano da je, davanjem svog jedinorođenog Sina za spasenje grešnika od vječne propasti, Bog učinio veću i veličanstveniju žrtvu od one koju bi čovjek ikada mogao učiniti.

Abrahamovo iskustvo dalo je odgovor na pitanje: “S čime ću doći pred Jahvu, hoću li pasti ničice pred Bogom Svevišnjim? Hoću li doći preda nj sa žrtvom paljenicom, s teocima od jedne godine? Hoće li mu biti mile tisuće ovnova, tisuće tisuća potoka ulja? Treba li prinijeti sina prvorođenog zbog svoga zločina, plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam počinio?” (Mihej 6,6.7) U Abrahamovim riječima “Bog će već providjeti janje za žrtvu paljenicu, sine moj!” i u Božjem pribavljanju žrtve umjesto Izaka, bilo je objavljeno da nijedan čovjek ne može iskupiti samoga sebe. Bog uopće nije mogao prihvatiti poganski sustav žrtava. …

Jedino Božji Sin može nositi grijehe svijeta.

Kroz vlastitu patnju Abraham je bio osposobljen vidjeti Spasiteljevu misiju žrtve. Međutim, Izrael nije želio razumjeti ono što je bilo tako neprihvatljivo za njegovo oholo srce. Kristove riječi koje su se odnosile na Abrahama nisu ostavile dublji dojam na njegove slušatelje. Farizeji su u njima vidjeli samo nov povod za sitničarenje. Odvratili su podsmijehom, kao da su željeli dokazati da je Isus neuravnotežen: “Nije ti ni pedeset godina, a vidio si Abrahama!”

S ozbiljnom dostojanstvenošću Isus je odgovorio: “Zaista, zaista kažem vam: prije nego je Abraham bio, JA JESAM.”

Veliki se skup utišao. Ovaj galilejski Učitelj tvrdio je da je Božje ime, dano Mojsiju da izrazi pojam vječne prisutnosti, Njegovo ime. On se proglasio Onim koji vječno postoji, koji je bio obećan Izraelu. “Njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.” (Mihej 5,2) (Isusov život, str. 386,387)

Za razmišljanje: Isus je prije osnivanja svijeta vidio svaku moju potrebu. Kako Mu se mogu zahvaliti danas što me je volio prije osnivanja svijeta?

 

Preporučujemo: