Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Ponovljeni zakon 22

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 22.

1 Nemoj gledati vola brata svojega ili ovcu njegovu kako lutaju pa se sakriti od njih; svakako ih odvedi natrag bratu svojemu. 2 No ako ti brat tvoj nije blizu ili ga ne znaš, onda ih dotjeraj kući svojoj pa neka budu kod tebe dok ih brat tvoj ne bude tražio; tada mu ih vrati. 3 Tako čini i s njegovim magarcem, tako čini i s njegovom haljinom, tako čini i sa svakom izgubljenom stvari brata svojega što ju je on izgubio a ti je nađeš; ne smiješ tajiti.4 Nemoj gledati magarca brata svojega ili vola njegova kako su pali na putu pa se sakriti od njih; pomozi mu da ih podigne. 5 Neka žena ne nosi muške odjeće i neka se muškarac ne odijeva u ženske haljine; jer tko god bi to činio, gnusoba je Gospodu, Bogu tvojemu. 6 Ako pred sobom putem naiđeš na ptičje gnijezdo, na kakvu stablu ili na zemlji, s mladima ili s jajima, a majka leži na mladima ili na jajima, nemoj uzimati majku s mladima; 7 majku svakako pusti, a mlade uzmi sebi, da ti dobro bude i da ti se produlje dani. 8 A kad gradiš novu kuću, načini ogradu na krovu svojemu, da na kuću svoju ne navučeš krvnu krivicu ako tko s nje padne. 9 Nemoj vinograd svoj zasijati dvjema vrstama sjemena, da se prinos od sjemena što si ga posijao i urod od vinograda ne oskvrne. 10 Ne ori s volom i magarcem zajedno. 11 Ne odijevaj haljine tkane od vune i lana zajedno. 12 Načini sebi rese na četiri skuta svoga ogrtača kojim se zaogrćeš.« 13 »Ako koji čovjek uzme ženu i uđe k njoj, ali je potom zamrzi 14 pa joj pripiše sramotne stvari i svali na nju loš glas, te rekne: ‘Uzeh ovu ženu, ali kad joj priđoh, ne nađoh u nje djevičanstva’; 15 neka tada djevojčin otac i njezina majka uzmu i donesu dokaze djevojčina djevičanstva starješinama na gradske dveri. 16 Onda nek djevojčin otac rekne starješinama: ‘Svoju sam kćer dao ovomu čovjeku za ženu, ali ju je zamrzio. 17 I gle, on joj pripisuje sramotne stvari govoreći: U tvoje kćeri ne nađoh djevičanstva. Ali ovo su dokazi djevičanstva moje kćeri.’ Nato nek razastru haljinu pred gradskim starješinama. 18 A starješine onoga grada nek uzmu toga čovjeka pa neka ga kazne; 19 i neka ga oglobe sa stotinu šekela srebra, budući da je svalio loš glas na djevicu izraelsku, i dadnu to djevojčinu ocu. Neka mu ona i dalje bude žena; ne smije je otpustiti u sve dane svoje. 20 Ali ako ta optužba — da se u djevojke nije našao dokaz djevičanstva — bude istinita, 21 onda neka djevojku izvedu na vrata doma oca njezina pa neka je ljudi njezina grada kamenjem zaspu da pogine; jer je počinila besramlje u Izraelu odajući se bludu u domu oca svojega. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. 22 Ako se koji čovjek nađe gdje leži sa ženom udanom za drugoga čovjeka, onda neka se oboje — i čovjek koji je legao s tom ženom i žena — pogube. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz Izraela. 23 Kad djevojka, koja je djevica, bude zaručena za koga, pa je u gradu nađe drugi čovjek i legne s njom, 24 onda ih oboje izvedite na dveri toga grada i kamenjem ih zaspite da poginu: djevojku, što u gradu nije vikala, i čovjeka, što je obeščastio ženu bližnjega svojega. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. 25 Ali ako čovjek nađe zaručenu djevojku u polju pa je taj čovjek siluje i legne s njom, onda neka se pogubi samo taj čovjek koji je legao s njom, 26 a djevojci nemoj učiniti ništa; nema na djevojci grijeha koji bi zaslužio smrt. Jer kako je kad se tko digne na bližnjega svojega i ubije ga, tako je i u ovoj stvari. 27 Kad ju je našao u polju, zaručena je djevojka vikala, ali nikoga nije bilo da je spasi. 28 Ako čovjek nađe djevojku, koja je djevica ali nije zaručena, pa je uhvati i legne s njom te budu nađeni, 29tada neka čovjek koji je legao s njom dadne djevojčinu ocu pedeset šekela srebra. Neka mu ona i dalje bude žena budući da ju je obeščastio; ne smije je otpustiti u sve dane svoje. 30 Neka nitko ne uzima ženu oca svojega i neka ne otkriva skute oca svojega.«