Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Ponovljeni zakon 34

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 34.

1 I uzađe Mojsije s moapskih ravni na goru Nebo, na vrh Pisge, što je nasuprot Jerihonu. I Gospod mu pokaza svu zemlju: Gilead, sve do Dana, 2 i sav Naftali, te zemlju Efraimovu i Manašeovu i svu zemlju Judinu do Zapadnoga mora; 3 zatim Jug te ravnicu doline Jerihona, grada palmi, sve do Coara. 4 Tada mu Gospod reče: »Ovo je zemlja za koju se zakleh Abrahamu, Izaku i Jakovu govoreći: ‘Dat ću je potomstvu tvojemu.’ Dao sam ti da je vidiš očima svojim, ali onamo nećeš prijeći.« 5 Tako Mojsije, sluga Gospodnji, umrije ondje u zemlji moapskoj po riječi Gospodnjoj. 6 I on ga sahrani u dolini, u zemlji moapskoj, nasuprot Bet-Peora. Ali do dana današnjega nitko nije doznao za njegov grob. 7 A Mojsiju, kad umrije, bijaše stotinu i dvadeset godina. Oko njegovo nije potamnjelo, i jedrina njegova nije ga napustila. 8 A sinovi Izraelovi oplakivahu Mojsija na moapskim ravnima trideset dana. Tako minuše dani plača i žalovanja za Mojsijem. 9 A Jošua, sin Nunov, bijaše pun duha mudrosti jer Mojsije na nj bijaše položio ruke svoje. I njega su slušali sinovi Izraelovi i činili kako je Gospod zapovjedio Mojsiju. 10 I ne ustade više prorok u Izraelu kao što bijaše Mojsije, kojega je Gospod poznavao licem u lice, 11 sa svim onim znacima i čudesima za koje ga je Gospod slao da ih učini u ze­mlji egipatskoj na faraonu i na svim njegovim slugama i na svoj zemlji njegovoj; 12 i sa svim onim što je učinio rukom jakom te sa svim onim velikim strahotama što ih je Mojsije izveo na oči svemu Izraelu.