Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Postanak 10

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 10.

 

1 A ovo je rodoslovlje Noinih sinova, Šema, Hama i Jafeta. I rodiše im se sinovi poslije potopa. 2 Sinovi Jafetovi bijahu: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tubal i Mešek i Tiras. 3 A sinovi Gomerovi bijahu: Aškenaz i Rifat i Togarma. 4 Javanovi pak sinovi bijahu: Eliša i Taršiš, Kitim i Dodanim. 5 Od njih su se razgranali otočni narodi po svojim zemljama: svatko prema svojemu jeziku, prema svojim rodovima, u svoje narode. 6 A sinovi Hamovi bijahu: Kuš i Micraim i Put i Kanaan. 7 Kušovi pak sinovi bijahu: Seba i Havila i Sabta i Rama i Sabteka, a sinovi Ramini Šeba i Dedan. 8 I Kuš rodi Nimroda; on poče bivati moćnim na zemlji. 9 Bijaše on silan lovac pred Gospodom. Zato se veli: »Kao Nimrod, silan lovac pred Gospodom.« 10 A početak njegova kraljevstva bijaše Babel i Erek i Akad i Kalne, u zemlji Šinaru. 11 Iz ove je zemlje otišao u Asiriju te sagradio Ninivu i Rehobot-Ir i Kalah, 12 te Resen, između Ninive i Kalaha (to je veliki grad). 13 A Micraim rodi Ludima i Anamima i Lehabima i Naftuhima 14 i Patrusima i Kasluhima (od kojeg su potekli Filistejci) i Kaftorima. 15 Kanaan pak rodi Sidona, prvenca svojega, i Heta; 16 i Jebusejce i Amorejce i Girgašijce 17 i Hivijce i Arkijce i Sinijce 18 i Arvadijce i Cemarijce i Hamatijce. A poslije se rodovi Kanaanaca raspršiše, 19 pa granica Kanaanaca bijaše od Sidona, kad ideš prema Geraru, do Gaze; te kad ideš prema Sodomi i Gomori i Admi i Ceboimu, do Laše. 20 Ovo bijahu sinovi Hamovi prema njihovim rodovima, prema njihovim jezicima, u njihovim zemljama i njihovim narodima. 21 A Šemu — ocu svih sinova Eberovih, starijemu bratu Jafetovu — i njemu se rodiše sinovi. 22 Sinovi Šemovi bijahu: Elam i Ašur i Arpakšad i Lud i Aram. 23 Aramovi pak sinovi bijahu: Uc i Hul i Geter i Maš. 24 I Arpakšad rodi Šelaha, a Šelah rodi Ebera. 25 Eberu se pak rodiše dvojica sinova: jednomu bijaše ime Peleg, jer se u njegove dane razdijelila zemlja, a bratu njegovu bijaše ime Joktan. 26 A Joktan rodi Almodada i Šelefa i Hacarmaveta i Jeraha 27 i Hadorama i Uzala i Diklu 28 i Obala i Abimaela i Šebu 29 i Ofira i Havilu i Jobaba. Sve ovo bijahu sinovi Joktanovi. 30 A stanište njihovo bijaše od Meše pa sve kako ideš prema Sefaru, gorju na istoku. 31 Ovo bijahu sinovi Šemovi prema njihovim rodovima, prema njihovim jezicima, u njihovim zemljama, prema njihovim narodima. 32 To su rodovi sinova Noinih prema njihovim rodoslovljima, u njihovim narodima; a od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije potopa.


Komentiraj