Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Postanak 11

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 11.

 

1 Na cijeloj pak zemlji bijaše isti jezik i iste riječi. 2 I dogodi se, kako su ljudi putovali s istoka, da nađu ravnicu u zemlji Šinaru te se ondje nastane. 3 Tada rekoše jedan drugomu: »Hajdemo praviti opeke te ih peći u ognju!« I bijahu im opeke umjesto kamena, a paklina im služila za žbuku. 4 I rekoše: »Hajdemo sebi sagraditi grad i toranj kojemu je vrh do neba! I stvorimo sebi ime, da se ne raspršimo po licu sve zemlje!« 5 A Gospod siđe da pogleda grad i toranj što su ga gradili sinovi čovječji. 6 I reče Gospod: »Gle, jedan su narod i svi su jednoga jezika, a evo što su počeli raditi. Ta sada im ništa što naume učiniti neće biti neostvarivo. 7 Hajde da siđemo i jezik im tamo pobrkamo, da jedan drugomu besjedu ne razumiju!« 8 Tako ih Gospod rasprši odande po licu sve zemlje te prestadoše graditi grad. 9 Stoga mu nadjenuše ime Babel, jer je ondje Gospod pobrkao jezik cijele zemlje i odande ih je Gospod rasuo po licu sve zemlje. 10 Ovo je rodoslovlje Šemovo: Šemu bijaše sto godina kad rodi Arpakšada, dvije godine poslije potopa. 11 I poživje Šem pet stotina godina pošto rodi Arpakšada te izrodi još sinova i kćeri. 12 A Arpakšad poživje trideset i pet godina te rodi Šelaha. 13 I poživje Arpakšad četiri stotine i tri godine pošto rodi Šelaha te izrodi još sinova i kćeri. 14 A Šelah poživje trideset godina te rodi Ebera. 15 I poživje Šelah četiri stotine i tri godine pošto rodi Ebera te izrodi još sinova i kćeri. 16 A Eber poživje trideset i četiri godine te rodi Pelega. 17 I poživje Eber četiri stotine i trideset godina pošto rodi Pelega te izrodi još sinova i kćeri. 18 A Peleg poživje trideset godina te rodi Reua. 19 I poživje Peleg dvije stotine i devet godina pošto rodi Reua te izrodi još sinova i kćeri. 20 A Reu poživje trideset i dvije godine te rodi Seruga. 21 I poživje Reu dvije stotine i sedam godina pošto rodi Seruga te izrodi još sinova i kćeri. 22 A Serug poživje trideset godina te rodi Nahora. 23 I poživje Serug dvije stotine godina pošto rodi Nahora te izrodi još sinova i kćeri. 24 A Nahor poživje dvadeset i devet godina te rodi Teraha. 25 I poživje Nahor stotinu i devetnaest godina pošto rodi Teraha te izrodi još sinova i kćeri.26 A Terah poživje sedamdeset godina te rodi Abrama, Nahora i Harana. 27 A ovo je rodoslovlje Terahovo: Terah rodi Abrama, Nahora i Harana; Haran pak rodi Lota. 28 I Haran umrije prije Teraha, oca svojega, u svojoj rodnoj zemlji, u Uru Kaldejskom. 29 A Abram i Nahor uzeše sebi žene: Abramovoj ženi bijaše ime Saraja, a Nahorovoj ženi ime bijaše Milka. Ova bijaše kći Harana, oca Milkina i oca Jiskina. 30 No Saraja bijaše nerotkinja, ona ne imaše poroda. 31 I Terah uze Abrama, sina svojega, i unuka svojega Lota, sina Haranova, i snahu svoju Saraju, ženu Abrama, sina svojega, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga da stignu u zemlju kanaansku. Tako dođoše do Harana te se nastaniše ondje. 32 I bijaše dana Terahovih dvije stotine i pet godina. Potom Terah umrije u Haranu.


Komentiraj