Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Postanak 23

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 23.

 

1 A duljina Sarina života bijaše stotinu dvadeset i sedam godina; toliko bijaše godina Sarina života. 2 I umrije Sara u Kirjat-Arbi, to jest Hebronu, u zemlji kanaanskoj. I Abraham dođe ožaliti Saru i oplakati je. 3 Potom Abraham ustade ispred svoje pokojnice te prozbori sinovima Hetovim govoreći: 4 »Ja sam stranac i pridošlica među vama: dajte mi zemljište za grob među vama, da sahranim pokojnicu ispred lica svojega.« 5 A sinovi Hetovi odgovoriše Abrahamu govoreći mu: 6 »Poslušaj nas, gospodine: ti si knez Božji u našoj sredini. U najbiranijem od naših grobova sahrani svoju pokojnicu. Nijedan od nas neće ti uskratiti groba svojega da sahraniš svoju pokojnicu.« 7 Nato Abraham ustade i pokloni se puku one zemlje, sinovima Hetovim, 8 pa im prozbori govoreći: »Ako vam je na duši da svoju pokojnicu sahranim ispred lica svojega, saslušajte me, i zauzmite se za me kod Efrona, sina Coharova, 9 da mi dadne špilju Makpelu, koja njemu pripada, onu što se nalazi na kraju njegove poljane; neka mi je za punu cijenu dadne u posjed da imadnem grob među vama.« 10 A Efron je sjedio među sinovima Hetovim. I odgovori Efron Hetit Abrahamu na uši sinova Hetovih, svih koji su došli na dveri grada njegova, govoreći: 11 »Ne, moj gospodine! Saslušaj ti mene! Poljanu ti dajem, i špilju što se nalazi na njoj. Tebi je dajem na oči sinova naroda mojega. Dajem ti je, sahrani svoju pokojnicu!« 12 Nato se Abraham pokloni pred pukom one zemlje 13 te prozbori Efronu na uši puka one zemlje govoreći: »Ako si ti voljan, ded me samo poslušaj: dajem ti novac za poljanu; primi ga od mene da sahranim ondje svoju pokojnicu.« 14 Efron pak odgovori Abrahamu go­voreći mu: 15»Gospodine moj, poslušaj me: zemlja za četiri stotine šekela srebra, što je to između mene i tebe! Sahrani dakle svoju pokojnicu!« 16 Pa kad Abraham sasluša Efrona, odmjeri Abraham Efronu srebro kako je obrekao na uši sinova Hetovih — četiri stotine šekela srebra, kako se kretalo među trgovcima. 17 Tako Efronova poljana — koja bijaše u Makpeli, što je nadomak Mamrea — poljana i špilja koja se nalazi na njoj i sva stabla što bijahu na poljani po svim međama uokolo, prijeđoše 18 u vlasništvo Abrahamu na oči sinova Hetovih, svih koji su došli na dveri grada njegova. 19 I nakon toga Abraham sahrani Saru, ženu svoju, u špilji na poljani Makpeli, nadomak Mamrea (to jest Hebrona), u zemlji kanaanskoj. 20 Tako poljana i špilja što se na njoj nalazi prijeđoše od sinova Hetovih u vlasništvo Abrahamu za sahranjivanje.


Komentiraj