Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Postanak 25

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 25.

 

1 Abraham pak uze još jednu ženu, a ime joj bijaše Ketura. 2 I ona mu rodi Zimrana i Jokšana i Medana i Midjana i Jišbaka i Šuaha. 3 A Jokšan rodi Šebu i Dedana. Dedanovi pak sinovi bijahu Ašurim i Letušim i Leumim. 4 A sinovi Midjanovi bijahu Efa i Efer i Hanok i Abida i Eldaa. Svi ovi bijahu sinovi Keturini. 5 Ali sve što je imao Abraham dade Izaku, 6 a sinovima inoča koje Abraham imaše dade Abraham darove i razasla ih, još za svojega života, od Izaka, sina svojega, po istoku, u istočne krajeve. 7 A ovo su dani godina života Abrahamova što ga je proživio: stotinu sedamdeset i pet godina. 8 I preminu Abraham, i umrije u lijepoj starosti — star i sit života — i pridruži se puku svojemu. 9 I sahraniše ga sinovi njegovi, Izak i Jišmael, u špilji Makpeli, na poljani Efrona, sina Cohara Hetita, nadomak Mamrea, 10 poljani što ju je Abraham kupio od sinova Hetovih. Ondje bî sahranjen Abraham i Sara, žena njegova. 11 I dogodi se, poslije smrti Abrahamove, da Bog blagoslovi Izaka, sina njegova. A Izak se nastanio kod Beer-Lahaj-Roja. 12 A ovo je rodoslovlje Jišmaela, sina Abrahamova, kojega Abrahamu rodi Hagara, Egipćanka, sluškinja Sarina. 13 Ovo su dakle imena sinova Jišmaelo­vih, po njihovim imenima i njihovim naraštajima: prvorođenac Jišmaelov, Nebajot, te Kedar i Adbeel i Mibsam 14 i Mišma i Duma i Masa 15 i Hadad i Tema, Jetur, Nafiš i Kedma. 16 Ovo bijahu imena sinova Jišmaelovih i to su imena njihova po njihovim naseljima i taborima njihovim: dvanaest glavara po plemenima njihovim. 17 A ovo su godine života Jišmaelova: stotinu trideset i sedam godina. I preminu i umrije, te se pridruži puku svojemu. 18 A njegovi su se naselili od Havile do Šura, što je prema Egiptu kad se ide u Asiriju. On se srušio u nazočnosti sve braće svoje. 19 A ovo je rodoslovlje Izaka, sina Abrahamova: Abraham rodi Izaka. 20 Izaku je pak bilo četrdeset godina kad je za ženu uzeo Rebeku, kćer Betuela Sirijca iz Padan-Arama, sestru Labana Sirijca. 21 A Izak se molio Gospodu za ženu svoju, jer ona bijaše nerotkinja. I Gospod ga usliša te Rebeka, žena njegova, zače. 22 No djeca se u njezinoj utrobi sudarahu te ona reče: »Kad tako biva, što li će sa mnom biti?« Pa ode upitati Gospoda. 23 A Gospod joj reče: »Dva su naroda u utrobi tvojoj i dva će se puka od krila tvojega odijeliti; i jedan će narod biti jači od drugoga naroda, i stariji će ­služiti mlađemu.« 24 I navršiše se dani da rodi, kad gle — blizanci joj u utrobi. 25 I izađe prvi — crven, sav rutav kao ogrtač; stoga mu nadjenuše ime Ezav. 26 Nakon toga izađe i brat njegov; on se pak rukom svojom držao Ezavu za petu, stoga mu nadjenuše ime Jakov. A Izaku je bilo šezdeset godina kad se oni rodiše. 27 I kad su dječaci poodrasli, Ezav posta vješt lovac, čovjek poljane, a Jakov bijaše čovjek krotak koji je boravio u šatorima. 28 I Izak je volio Ezava, jer je jeo lovinu njegovu, a Rebeka je voljela Jakova. 29 Jednom je Jakov kuhao varivo. I dođe Ezav s polja; a bijaše on premoren. 30 Tada Ezav reče Jakovu: »Molim te, daj mi da pojedem toga crvenoga variva, jer ja sam premoren!« Zato mu se nadjenu ime Edom. 31 Jakov pak reče: »Prodaj mi danas svoje prvorodstvo!« 32 Nato Ezav reče: »Evo, prohtje mi se umrijeti! Ta što će mi to prvorodstvo?« 33 A Jakov reče: »Zakuni mi se danas!« I on mu se zakle. Tako proda Jakovu svoje prvorodstvo. 34 Tada Jakov dade Ezavu kruha i variva od leće; i on je jeo i pio, pa ustao i otišao. Tako Ezav prezre svoje prvorodstvo.


Komentiraj