Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Postanak 30

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 30.

 

1 A kad Rahela vidje da Jakovu ne rađa djece, postade zavidna svojoj sestri pa reče Jakovu: »Daj mi djecu, jer ja ću inače umrijeti!« 2 Nato Jakov gnjevom planu na Rahelu te reče: »Zar sam ja namjesto Boga koji ti je uskratio plod utrobe?« 3 A ona reče: »Evo moje sluškinje Bilhe; uđi k njoj pa nek rodi na mojim koljenima, da i ja po njoj zadobijem djecu.« 4 Tako mu dade svoju sluškinju Bilhu za ženu, i Jakov uđe k njoj. 5 A Bilha zače te Jakovu rodi sina. 6 Tada Rahela reče: »Bog mi je pri­bavio pravdu, a čuo je i glas moj te mi dao sina.« Stoga mu nadjenu ime Dan. 7 I opet zače Bilha, Rahelina sluškinja, te rodi Jakovu drugoga sina. 8 Tada Rahela reče: »Veliku sam borbu vodila sa sestrom svojom, ali sam nadjačala.« I nadjenu mu ime Naftali. 9 A kad Lea vidje da je prestala rađati, uze Zilpu, sluškinju svoju, i dade je Jakovu za ženu. 10 I Leina sluškinja Zilpa rodi Jakovu sina. 11 Tada Lea reče: »Dolazi četa!« I nadjenu mu ime Gad. 12 A Leina sluškinja Zilpa rodi Jakovu i drugoga sina. 13 Tada Lea reče: »Blažena ja sam! Ta kćeri će me blaženom zvati!« I nadjenu mu ime Ašer. 14 A u dane pšenične žetve Ruben ode i nađe u polju mandragore, pa ih donese Lei, majci svojoj. Tada Rahela reče Lei: »Daj mi, molim te, koju od mandragora sina svojega!« 15 A ona joj reče: »Zar ti je malo što si mi uzela muža pa bi mi uzela i mandragore sina mojega?« Rahela pak reče: »Zato neka noćas legne s tobom, u zamjenu za mandragore sina tvojega.« 16 I kad je Jakov uvečer dolazio iz polja, Lea mu izađe ususret te reče: »Uđi k meni, jer sam te unajmila za mandragore sina svojega.« Tako legne s njom one noći. 17 A Bog je čuo Leu, te ona zače i rodi Jakovu petoga sina. 18 Onda Lea reče: »Bog mi dade plaću moju što sam svoju sluškinju dala mužu svojemu. I nadjenu mu ime Jisakar. 19 I Lea opet zače te rodi Jakovu šestoga sina. 20 Onda Lea reče: »Obdari me Bog lijepim darom; sada će muž moj prionuti uza me — ta rodih mu šest sinova!« I nadjenu mu ime Zebulun. 21 Potom rodi i kćer, i nadjenu joj ime Dina. 22 Tada se Bog spomenu Rahele; i čuo ju je Bog, i otvorio joj maternicu. 23 I ona zače i rodi sina, pa reče: »Ukloni Bog moju sramotu!« 24 I nadjenu mu ime Josip govoreći: »Neka mi Gospod pridoda drugoga sina!« 25 I dogodi se, pošto Rahela rodi Josipa, da Jakov reče Labanu: »Pusti me da idem u svoje mjesto i u zemlju svoju! 26Daj mi moje žene i moju djecu za koje sam ti služio pa idem. Ta sâm znaš službu moju, kako sam ti služio.« 27 No Laban mu reče: »Ako sam našao milost u tvojim očima, molim te, ostani! Znam da me Gospod blagoslivljao zbog tebe.« 28 I reče: »Odredi svoju plaću koju tražiš od mene, i dat ću ti.« 29 A Jakov mu reče: »Ti znaš kako sam ti služio i kako je tvojoj stoci bilo sa mnom. 30 Jer ono što si imao prije nego sam ja došao bila je malenkost, a naraslo je u mnoštvo; i Gospod te blagoslovio kuda god sam prolazio. Ali sad, kada ću ja i za svoj dom poraditi?«31 Nato reče: »Što da ti dadnem?« A Jakov reče: »Nemoj mi dati ništa! Ako mi učiniš ovu stvar, ponovo ću napasati i čuvati stado tvoje. 32 Proći ću danas kroz cijelo tvoje stado i izlučiti odande svaku ovcu pjegavu i šarenu, i svako janje garavo između ovaca, te šareno i pjegavo između koza; pa neka mi to bude plaća! 33 A moja će pravednost ubuduće svjedočiti za me kad preda te dođe plaća moja: svaka među kozama koja se nađe u me koja ne bi bila pjegava i šarena, ili među ovcama koja ne bi bila garava, ta neka se smatra ukradenom.« 34 Nato Laban reče: »Evo, neka bude po riječi tvojoj!« 35 Ali toga dana izluči jarce prugaste i šarene, i sve koze pjegave i šarene, svaku koja je na sebi imala bijelo i sve garave među ovcama, pa ih preda u ruke sinovima svojim. 36 I uspostavi razmak od tri dana hoda između sebe i Jakova, a Jakov napasaše ostatak Labanova stada. 37 No Jakov si uzme zelena pruća od topole i badema i platane pa po njemu izreza bijele pruge otkrivši bjeliku što bijaše na pruću. 38 Onda pruće, koje je tako izrezao, postavi pred stoku u korita, u pojišta s vodom kamo je stoka dolazila piti, da bi se parila kada dođe piti. 39 Tako se stoka parila uz pruće te je stoka mladila prugaste, pjegave i šarene. 40 A Jakov bi odvajao ovce i lica stoke upravljao prema prugastima i posve garavima u Labanovu stadu. Tako je za se namicao posebna stada i nije ih miješao sa stokom Labanovom. 41 I događalo se, kad god bi se snažnija stoka parila, da Jakov stavljaše pruće u korita stoci pred oči da bi se parila uz pruće. 42 Ali kržljavoj stoci nije gastavljao. Tako bi kržljava dopala Labanu, a snažnija Jakovu. 43 I čovjek se tako silno obogatio da je imao mnogo stoke i sluškinja i slugu i deva i magaradi.


Komentiraj