Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Postanak 36

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 36.

 

1 A ovo je rodoslovlje Ezava (to jest Edoma). 2 Ezav je sebi uzeo žene od kćeri kanaanskih: Adu, kćer Elona Hetita; Oholibamu, kćer Ane, kćeri Cibeona Hivijca; 3 i Basematu, kćer Jišmaelovu, sestru Nebajotovu. 4 A Ada Ezavu rodi Elifaza, Basemata pak rodi Reuela; 5 a Oholibama rodi Jeuša i Jalama i Koraha; to su sinovi Ezavovi koji mu se rodiše u zemlji kanaanskoj. 6 I uze Ezav žene svoje te svoje sinove i svoje kćeri, i svu čeljad doma svojega, i svoju stoku i sve životinje svoje, i sav svoj imetak što ga je namaknuo u ­zemlji kanaanskoj, pa ode u drugu zemlju, daleko od lica Jakova, brata svojega. 7 Njihov naime posjed postade prevelik da bi mogli ostati zajedno, a zemlja u kojoj bijahu pridošlice nije ih mogla izdržavati zbog stoke njihove. 8 Tako se Ezav nastani na gori Seiru. Ezav, to je Edom. 9 Ovo je dakle rodoslovlje Ezava, oca Edomaca, na gori Seiru. 10 Ovo su imena sinova Ezavovih: Elifaz, sin Ezavove žene Ade; Reuel, sin Ezavove žene Basemate. 11 Sinovi pak Elifazovi bijahu Teman, Omar, Cefo te Gatam i Kenaz. 12 A Timna bijaše inoča Ezavova sina Elifaza. Ona pak Elifazu rodi Amaleka. To su sinovi Ade, žene Ezavove. 13 A ovo su sinovi Reuelovi: Nahat i Zerah, Šama i Miza. To su sinovi Basemate, žene Ezavove. 14 Ovo su pak sinovi Ezavove žene Oholibame, kćeri Ane, kćeri Cibe­onove; i rodi ona Ezavu Jeuša i Jalama i Koraha. 15 Ovo su knezovi sinova Ezavovih. Sinovi Elifaza, prvorođenca Ezavova: knez Teman, knez Omar, knez Cefo, knez Kenaz, 16 knez Korah, knez Gatam, knez Amalek. To su knezovi Elifazovi u zemlji edomskoj. Oni su sinovi Adini. 17 Ovo su pak sinovi Reuela, sina Ezavova: knez Nahat, knez Zerah, knez Šama, knez Miza. To su knezovi Reuelovi u zemlji edomskoj. Oni su sinovi Basemate, žene Ezavove. 18 A ovo su sinovi Ezavove žene Oholibame: knez Jeuš, knez Jalam, knez Korah. To su knezovi Ezavove žene Oholibame, kćeri Anine. 19 Ovo bijahu sinovi Ezava, to jest Edoma, i ovo bijahu knezovi njihovi. 20 Ovo su sinovi Seira Horijca koji se nastaniše u onoj zemlji: Lotan i Šobal i Cibeon i Ana 21 te Dišon i Ecer i Dišan. To su knezovi Horijaca, sinovi Seirovi, u zemlji edomskoj. 22 Lotanovi pak sinovi bijahu: Hori i Hemam, a sestra Lotanova bijaše Timna. 23 A ovo su sinovi Šobalovi: Alvan i Manahat i Ebal, Šefo i Onam. 24 Ovo su pak sinovi Cibeonovi: Aja i Ana. Ana je onaj koji je našao vruća vrela u pustinji dok je napasao magarad Cibeona, oca svojega. 25 A ovo su djeca Anina: Dišon i Oholibama, kći Anina. 26 A ovo su sinovi Dišonovi: Hemdan i Ešban i Jitran i Keran. 27 Ovo su sinovi Ecerovi: Bilhan i Zaavan i Akan. 28 Ovo su sinovi Dišanovi: Uc i Aran. 29 Ovo su knezovi Horijaca: knez Lotan, knez Šobal, knez Cibeon, knez Ana, 30 knez Dišon, knez Ecer, knez Dišan. Ovo bijahu knezovi Horijaca među njihovim knezovima u zemlji seirskoj. 31 A ovo su kraljevi koji kraljevahu u zemlji edomskoj prije nego zakraljeva kralj nad sinovima Izraelovim. 32 I zakralji se u Edomu Bela, sin Beorov; a njegovu gradu bijaše ime Dinhaba. 33 I umrije Bela, a namjesto njega zakralji se Jobab, sin Zeraha iz Bocre. 34 Umrije i Jobab, a namjesto njega zakralji se Hušam iz zemlje temanske. 35 Tada umrije Hušam, a namjesto njega zakralji se Hadad, sin Bedadov, koji potuče Midjana na Moapskome polju; a njegovu gradu bijaše ime Avit. 36 Umrije i Hadad, a namjesto njega zakralji se Samla iz Masreke. 37 I umrije Samla, a namjesto njega zakralji se Šaul iz Rehobota na Rijeci. 38 Umrije i Šaul, a namjesto njega zakralji se Baal-Hanan, sin Akborov. 39 A kad umrije Akborov sin Baal-Hanan, zakralji se namjesto njega Hadar. I njegovu gradu bijaše ime Pau, a ženi njegovoj ime bijaše Mehetabela; bila je kći Matrede, kćeri Me-Zahabove. 40 A ovo su imena knezova Ezavovih prema njihovim rodovima i njihovim mjestima, po njihovim imenima: knez Timna, knez Alva, knez Jetet, 41 knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon, 42knez Kenaz, knez Teman, knez Mibcar, 43 knez Magdiel, knez Iram. Ovo bijahu knezovi Edoma prema njihovim pre­bivalištima u zemlji što su je zaposjeli. To je Ezav, otac Edomaca.