Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Postanak 4

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Postanak 4.

 

1 I Adam pozna Evu, ženu svoju, a ona zače i rodi Kaina, pa reče: »Stekla sam čovjeka od Gospoda.« 2 Tada ponovo rodi — Abela, brata njegova. I Abel bijaše pastir ovaca, a Kain bijaše zemljoradnik. 3 I dogodi se, poslije nekog vremena, da Kain prinese Gospodu prinos od roda zemaljskoga. 4 Tako i Abel, prinese i on, od prvina stada svojega i njihove pretiline. I Gospod se obazre na Abela i na njegov prinos, 5 a na Kaina se i na njegov prinos ne obazre. Stoga se Kain veoma ražesti i lice mu se namrgodi. 6 I reče Gospod Kainu: »Zašto se žestiš? I zašto ti je lice namrgođeno? 7 Ako pravo radiš, nećeš li biti prihvaćen? Ako li ne radiš pravo, grijeh čuči na vratima. I njegova je žudnja na te usmjerena, ali ti ga moraš nadvladati.« 8 I Kain govoraše s Abelom, bratom svojim. I dogodi se, kad bijahu u polju, da Kain usta na Abela, brata svojega, te ga ubi. 9 Tada Gospod reče Kainu: »Gdje ti je brat Abel?« Aon reče: »Ne znam. Zar sam ja čuvar brata svojega?« 10 I reče Bog: »Što si učinio? Glas krvi brata tvojega iz zemlje k meni vapi. 11 Ti, zato, budi sada proklet sa zemlje koja je rastvorila usta svoja da iz tvoje ruke primi krv brata tvojega. 12 Kad budeš zemlju obrađivao, neće ti više davati snage svoje. Skitnica i bjegunac bit ćeš na zemlji.« 13A Kain reče Gospodu: »Kazna je moja teža no što mogu nositi. 14 Danas me, evo, tjeraš s lica zemlje, i od lica tvojega bit ću sakriven; i bit ću skitnica i bjegunac na zemlji. I dogodit će se da će me, tko god me nađe, moći ubiti.« 15 A Gospod mu reče: »Tko dakle ubije Kaina, sedmerostruko će mu se osvetom uzvratiti.« I Gospod stavi znak na Kaina da ga tko, našavši ga, ne ubije. 16 I Kain ode ispred lica Gospodnjega i nastani se u zemlji Nod, istočno od Edena. 17 I pozna Kain ženu svoju te ona zače i rodi Henoka. I sagradi grad te gradu nadjenu ime Henok, po imenu sina svojega. 18 A Henoku se rodi Irad; i Irad rodi Mehujaela, Mehujael pak rodi Metušaela, a Metušael rodi Lameka. 19 I Lamek sebi uze dvije žene: jednoj bijaše ime Ada, a drugoj bijaše ime Cila. 20 I rodi Ada Jabala; on bijaše otac onih koji žive pod šatorima i bave se stokom. 21 Njegovu bratu ime pak bijaše Jubal; on je bio otac sviju koji sviraju harfu i sviralu. 22 A i Cila, i ona rodi — Tubal-Kaina, podučavatelja sviju obrtnika u mjedi i željezu; a Tubal-Kainova sestra bijaše Naama. 23 I reče Lamek svojim ženama: »Ada i Cila, glas mi poslušajte; žene Lamekove, počujte mi besjedu! Ta čovjeka sam ubio — jer me ranio, i dječaka — jer me ozlijedio. 24 Ako Kain bude osvećen sedam puta, onda će Lamek sedamdeset i sedam puta!« 25 A Adam opet pozna svoju ženu te ona rodi sina i nadjene mu ime Šet: »Jer mi Bog dade drugoga potomka na­mjesto Abela, koga ubi Kain.« 26 A iŠetu, i njemu se rodi sin, pa mu nadjene ime Enoš. Tada se počelo zazivati ime Gospodnje.


Komentiraj