Pravi Trs

8. 09. 2022.

“Ja sam pravi trs, i moj je Otac vinogradar. On siječe svaku mladicu na meni koja ne rađa roda, a pročišćava svaku koja rađa rod, da rodi više roda. Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam rekao. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama! Kao što mladica ne može sama od sebe, ako ne ostane na trsu, roditi roda, tako ni vi, ako ne ostanete u meni.” (Ivan 15,1-4)

Većina čitatelja Novog zavjeta ne uviđa punu snagu ovog ulomka. Međutim, to nije bio slučaj s učenicima. Budući da su bili Židovi, uvidjeli su veličinu i značenje Isusove tvrdnje da je Trs.

Stari zavjet stalno iznova prikazuje Izrael kao vinovu lozu i Božji vinograd. “Vinograd Jahve nad Vojskama”, tvrdi Izaija, “dom je Izraelov; izabrani nasad njegov ljudi Judejci.” (Izaija 5,7) I Jeremija navodi Božje riječi kada se obraća Izraelu: “Ja te zasadih kao lozu izabranu.” (Jeremija 2,21) “Ti prenese čokot iz Egipta”, kaže psalmist (Psalam 80,9). Tako je loza postala simbol Izraela u tolikoj mjeri da su je prikazivali na svojim novčićima kada su postali slobodan narod. Prema tome, biti dio trsa značilo je biti Izraelac ili Židov.

Međutim, nauk Starog zavjeta ne završava poistovjećivanjem Izraela s Božjom lozom. Pismo u ovoj simbolici povezuje s Izraelom i misao o izmetanju. Izaija ukazuje na činjenicu da je vinograd obrastao divljom lozom. Prema Jeremiji, narod se okrenuo od “sadnice plemenite” koju je Bog zasadio “u jalov izrod, u lozu divlju” (Jeremija 2,21). A prema Hošei “Izrael je prazna loza” (Hošea 10,1).

Ove slikovite riječi pružaju podlogu za Isusovu zaprepašćujuću tvrdnju: “Ja sam pravi trs.” Nagovještaj ove tvrdnje, naravno, bio je da premda si rođen kao Židov, ne znači nužno da si dio Božjeg vinograda. Naprotiv, Isus kaže svojim slušateljima Židovima (i nama) da želimo li biti dio pravog Božjeg naroda, moramo biti prisno povezani s Njim.

Ta misao povest će Isusa u raspravu u Evanđelju po Ivanu 15,6-10 o tome što znači ostati u Njemu poput mladice koja je tijesno povezana s pravim Trsom.

Prije nego što proučimo ove retke, još jednom razmislimo o putu u vječni život. Na tu stazu ne stupamo kada se rodimo kao baptist, luteran, rimokatolik ili čak adventist, već kada smo povezani s Isusom kao našim Spasiteljem, Gospodinom i Prijateljem. Biti dio Trsa znači da su naš život i naši ciljevi potpuno u skladu s Njegovima.

 

Preporučujemo: