Primili smo iz riznice Božjeg obilja

14. 01. 2014.

““Uistinu, svi mi primismo od njegove punine: milost za milost.”“ (Ivan 1,16)

Krist je nastojao spasiti svijet ne prilagođavajući se svijetu, već otkrivajući mu preobražavajuću silu Božje milosti koja teše i oblikuje ljudski karakter po ugledu na Kristov. (RH, 22. siječnja 1895.)
Sotona je prikazivao Boga kao sebičnog i surovog, kao Onoga koji polaže pravo na sve, a ništa ne daje; koji traži službu od svih svojih stvorenja za vlastitu slavu, a ne podnosi nikakvu žrtvu za njihovo dobro: Međutim, darovanje Krista otkriva Očevo srce. … To pokazuje da je, dok je Božja mržnja prema grijehu jaka kao smrt, njegova ljubav prema grešniku jača i od smrti. Budući da je uzeo na sebe naše spasenje, On neće poštedjeti ništa — ma koliko Mu to bilo drago — što je nužno za izvršenje njegova djela. Nijedna istina potrebna za naše spasenje nije uskraćena, nijedno čudo milosti zanemareno, nijedno božansko sredstvo nije ostalo neupotrijebljeno. Naklonost dolazi za naklonošću, a dar za darom. Cijela nebeska riznica otvorena je onima koje On želi spasiti. Skupivši sva bogatstva svemira i otkrivši sve izvore neizmjerne sile, On ih sve predaje u Kristove ruke i kaže: Sve je ovo za čovjeka. Upotrijebi ove darove da ga uvjeriš da ni na Zemlji ni na Nebu nema veće ljubavi od moje. Svoju najveću sreću on će naći u ljubavi prema meni. (Isusov život, str. 32,33)
Otac cijeni svaku dušu koju je Njegov Sin otkupio darom svojeg života. Bile su obavljene sve pripreme kako bismo mogli primiti božansku silu koja će nas osposobiti da svladamo kušnje. Poslušnost svim Božjim zahtjevima sačuvat će dušu za vječni život. (GCB, sv. 3, br. 4, 1899.)
Bog ima Nebo puno blagoslova koje želi podariti onima koji iskreno traže pomoć koju im samo On može dati. (1BC 1087)