Proslavljena Glava

22. 04. 2023.

“Da u njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio, i ja u njima.” (Ivan 17,26)

Krist objavljuje misiju koju je imao kada je došao na Zemlju. On kaže u svojoj posljednjoj javnoj molitvi: “Oče pravedni, svijet te nije upoznao, a ja sam te upoznao, i ovi su spoznali da si me ti poslao. Objavio sam im tvoje ime, i ubuduće ću ga objavljivati, da u njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio, i ja u njima.” (Ivan 17,25.26) Kada je Mojsije zatražio od Jahve da mu pokaže svoju slavu, On mu je rekao: “Dopustit ću da ispred tebe prođe sav moj sjaj.” (Izlazak 33,19) “Jahve prođe ispred njega te se javi: ‘Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja, nego kažnjava opačinu otaca na djeci — čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena.’ Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se.” (Izlazak 34,6-8) Kada shvatimo Božji karakter kao Mojsije, i mi Mu se trebamo pokloniti iskazujući divljenje i slavu. Isus je razmišljao da ništa manje od “ljubavi kojom si me ljubio” (Ivan 17,26) ne treba biti u srcima Njegove djece, kako bi znanje o Bogu mogla prenijeti drugima.

O kakva je to sigurnost kad Božja ljubav prebiva u srcima svih koji vjeruju u Njega! O kakvo im je spasenje omogućeno: Bog može spasiti sve koji dolaze k Njemu po Isusu. … Onima koji su dionici Njegovih patnji i Njegovog poniženja, koji podnose sve radi Njegovog imena, bit će darovana Božja ljubav kao što je bila darovana Sinu. Onaj koji zna rekao je: “Jer vas sam Otac ljubi.” (Ivan 16,27) … Ovu ljubav dobivamo vjerom u Božjeg Sina pa je, prema tomu, povezanost s Kristom za nas najveća vrijednost. Trebamo biti jedno s Njim kao što je On jedno s Ocem, i onda ćemo biti voljeni od strane beskonačnog Boga kao udovi Kristovog tijela, kao loze živog Trsa. Trebamo biti povezani s Trsom da bismo primili hranu iz njega. Krist je naša proslavljena Glava, a božanska ljubav teče iz Božjeg srca, počiva u Kristu i daruje se onima koji su sjedinjeni s Njim. Ova božanska ljubav koja ulazi u dušu nadahnjuje je zahvalnošću, oslobađa je duhovne slabosti, ponositosti, taštine i sebičnosti, i od svega što izobličuje kršćanski karakter. (Fundamentals of Christian Education, str. 177—179)

Za razmišljanje: Mogu li doživjeti božansku ljubav ako nisam povezan s Kristom?

 

Preporučujemo: