Jutarnji stih

Svi mogu upoznati Boga Oca

“Da, milošću ste spašeni — po vjeri. … To je dar Božji!” (Efežanima 2,8)
Isus Krist je naš duhovni kamen kušnje. On otkriva Oca. … Um mora biti pripremljen da bi mogao pravilno cijeniti Kristove riječi i djelo, jer je On došao s Neba probuditi želju i dati kruh života svima koji su gladni duhovnog znanja. Nadahnuti spisi kažu da je Njegova zadaća bila da propovijeda Evanđelje siromašnima i proglasi godinu milosti Gospodnje (vidi Luka 4,18.19). Njegova Riječ objavljuje da će On izvršiti sud na Zemlji, dok će otoci čekati Njegov nauk, a neznabošci će doći k svjetlu i kraljevi k sjaju Njegove pojave (vidi Izaija 42,4; 60,1). Bio je to Anđeo Saveza koji je trebao doći, Sunce Pravednosti koje će granuti nad ovim svijetom (vidi Malahija 3,1; 4,2). Adam i Eva bili su stvoreni na Božju sliku, ali Sotona je neprekidno radio na tome da uništi njihovu sličnost s božanskim. Sveti par je podlegao kušnji i Božja slika je izbrisana. Zato se Krist po drugi put latio posla da bi nanovo stvorio ljudska bića. Kad se ispunilo vrijeme, Bog je poslao svojega Sina. Slušajte, nebesa, i divi se, Zemljo! Najavljeni Učitelj se pojavljuje, a On je nitko drugi do Božji Sin čije je božanstvo zaogrnuto ljudskom naravi. Krist je došao otkriti savršenstvo usred nesavršenstva svijeta pokvarenog neposlušnošću i grijehom. Vječna Riječ pojavila se u ljudskom obličju donoseći sa sobom svu milost, iscjeljenje i pomoć. On je sa sobom donio kruh života koji će, ako ga prihvatimo, za nas biti kao drvo života. Nadahnuta Riječ ovako govori o tom Učitelju: “Već Mojsije reče: ‘Gospodin Bog naš podignut će vam proroka poput mene. Njega slušajte u svemu što vam god rekne! Tko god ne bude slušao toga proroka, istrijebit će se iz naroda.’” (Djela 3,22.23) Pitanje kako steći znanje o Bogu za sve nas je pitanje od životnog značenja. Čitajte Kristovu molitvu Ocu koja je, kao važna pouka u obrazovanju, namijenjena ne samo učenicima, već i ljudima svih vremena koji će čitati nadahnute Spise. “Oče, došao je čas! Proslavi Sina svoga, da i Sin tvoj proslavi tebe, i da, kao što si mu dao vlast nad svim ljudima, dadne život vječni svima koje si mu dao. A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Ivan 17,1-3) (Manuscript 15, 1898.)


Komentiraj