Veliki svećenik

15. 01. 2023.

“Uistinu takav nam je veliki svećenik i trebao: svet, nevin, neokaljan, sasvim različit od grešnika i uzvišeniji od nebesa.” (Hebrejima 7,26)

Dok je bio na gori s Jahvom, Mojsije je dobio zapovijed: “Neka mi sagrade Svetište da mogu boraviti među njima.” Bile su mu dane i opširne upute o gradnji Šatora sastanka. Svojim otpadništvom Izraelci su proigrali blagoslove božanske prisutnosti i za neko vrijeme odgodili podizanje Svetišta u kojem će Bog boraviti među njima. Ali kada su ponovno zadobili naklonost Neba, njihov veliki vođa nastavio je izvršavati božansku zapovijed.

Bog je izabrane ljude obdario posebnim sposobnostima i mudrošću da sagrade ovo sveto zdanje. Sam Jahve dao je Mojsiju nacrt Šatora, s posebnim uputama o njegovoj veličini i obliku, o materijalu koji će biti upotrijebljen, o svakom komadu namještaja koji će u njega biti stavljen. Ovo sveto mjesto koje su ljudi sagradili, trebalo je biti “slika prave Svetinje”, “slika nebeskih stvarnosti” (Hebrejima 9,24.23), umanjena slika nebeskog Hrama u kojem će Krist, naš Veliki svećenik, pošto prinese svoj život na žrtvu, obavljati posredničku službu za grešnike. Bog je Mojsiju na gori pokazao nebesko Svetište i zapovjedio mu da sve načini prema nebeskom uzoru koji mu je bio pokazan. Sve ove upute Mojsije je vjerno zapisao i prenio narodnim starješinama.

Za gradnju Svetišta trebalo je obaviti velike i skupe pripreme; trebalo je osigurati veliku količinu dragocjenog i skupog materijala; međutim, Jahve je želio samo dragovoljne priloge. “A vi primite darove u moju čast od svakoga koji daje od srca”, glasila je Božja zapovijed koju je Mojsije prenio narodu. Odanost Bogu i požrtvovan duh bili su prvi uvjeti za pripremu mjesta u kojem će prebivati Svevišnji.

Sav narod jednodušno se odazvao. “A onda svatko koga je srce vuklo i duša poticala, dođe noseći svoj prinos u čast Jahvi za gradnju Šatora sastanka, za svaku službu u njemu i za posvećena odijela.” (Christ in His Sanctuary, str. 34,35)

Za razmišljanje: Da li išta što se događa u crkvi “vuče vaše srce” da dajete?

 

Preporučujemo: