Začetnik

17. 06. 2023.

“I poče od Mojsija te, slijedeći sve proroke, protumači im što se na njega odnosilo u svim Pismima.” (Luka 24,27)

Krist je u svojem nauku objavio stare istine kojih je sâm bio začetnik, istine koje je izrekao preko patrijarha i proroka, ali sada u potpuno novom svjetlu. Koliko se time promijenilo njihovo značenje! Njegova su objašnjenja donijela obilje svjetla i duhovnosti. Osim toga, obećao je da će Duh Sveti prosvijetliti Njegove učenike, da će im Božja riječ neprestano otkrivati svoje tajne i da će i oni biti sposobni otkrivati u njezinim istinama nove ljepote.

Još od vremena kad je u Edenu bilo izrečeno prvo obećanje o otkupljenju, Kristov život, karakter i posredničko djelo zaokupljali su ljudski um. A ipak, svaki vjesnik preko kojega je djelovao Duh Sveti, predstavljao je ove teme u novom i svježem svjetlu. Istine otkupljenja mogu se neprestano razvijati i proširivati. Iako stare, one su uvijek nove neprestano otkrivajući veću slavu i moćniju silu svakomu tko teži za istinom.

U svakom vremenu istina je doživljavala novi razvitak, pojavljivala se u obliku poruke koju je Bog upućivao narodu toga naraštaja. Sve stare istine prijeko su potrebne; nova istina nije neovisna o staroj, već je njezino objašnjenje. Jedino kad razumijemo stare istine, moći ćemo shvatiti nove. Kad je Krist poželio svojim učenicima objaviti istinu o svojem uskrsnuću, počeo je “od Mojsija te, slijedeći sve proroke, protumači im što se na njega odnosilo u svim Pismima” (Luka 24,27). Upravo svjetlo koje obasjava novo tumačenje istine uzdiže staru. Onaj koji odbacuje ili zanemaruje novu, ne prihvaća ni staru. Ona je za njega izgubila svoju životnu snagu i postala samo beživotna forma.

Ima onih koji tvrde da vjeruju i propovijedaju istine Starog zavjeta, istodobno odbacujući istine Novoga. Ali odbijajući prihvatiti Kristov nauk, pokazuju da ne vjeruju onome što su govorili patrijarsi i proroci. Sâm Krist je rekao: “Jer, kad biste vjerovali Mojsiju, vjerovali biste i meni. On je, naime, o meni pisao.” (Ivan 5,46) Zato nema stvarne snage u njihovom objavljivanju čak i samog Starog zavjeta. (Isusove usporedbe, str. 82,83)

Za razmišljanje: Koju je staru istinu Bog prilagodio i učinio djelotvornom kako bi ispunila sadašnju potrebu u mojem životu?